Latest Posts

Yolcu Kabininde Kargo Taşınmasına İlişkin Genelge Revize Edildi

Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınmasına İlişkin UOD-2020/2G Genelgesi Revize Edilmiştir

SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelge’nin 4 üncü revizyonu yayımlanmıştır.

Genelge İçin Tıklayınız

Kamuoyuna duyurulur…

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
Sayı : 51859319-010.06.02-E.10814 14.07.2020
Konu : Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo
taşınması hk.
GENELGE
UOD-2020/2G (Rev.04)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – Bu Genelge, Covid-19 salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi
malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi ve uluslararası kargo operasyonlarının korunması ve
geliştirilmesi suretiyle Ülkemiz menfaatlerinin gözetilmesi açısından, hava taşıma işletmelerinin
filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin
belirlenmesi ve söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla Genel Müdürlükten onay
alınmadan operasyonları icra edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nin 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri
kapsamında havayolu ile ticari faaliyette bulunmak üzere ruhsatlandırılmış hava taşıma
işletmelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Genelge; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci ve 441 inci maddeleri ile 15/09/2017
tarihinde yayımlanan Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatına ve Avrupa
Havacılık Emniyet Ajansı-EASA tarafından yayımlanmış olan “Guidelines Transport Of Cargo In
Passenger Compartment – Exemptions Under Article 71(1) of Regulation 2018/1139 (The Basic
Regulation)” dokümanına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – Bu Genelge’de geçen kısaltmalar:
a. CSB: Kargo Koltuk Çantası’nı,
b. ELT: Acil durum yer belirleme vericisini,
c. IFE: Uçak içi eğlendiricisistemini,
d. LIR: Yükleme Talimatı Raporu’nu,
e. NOTOC: Kaptan Bilgilendirme Formu‘nu,
f. PBE: Koruyucu solunum teçhizatını,
g. PSU: Yolcu servis birimini,
h. SHT-FTL: 12/10/2015 tarihinde yayımlanan Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile
Dinlenme GereklilikleriTalimatı’nı,
ı. SHY-6A: 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma
İşletmeleri Yönetmeliği’ni,
j. QRH: Hızlı Referans El Kitabı’nı,
k. STC: Ek Tip Sertifikası’nı
l. ULD: Birim Yükleme Gereçleri‘ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama
Risk analizi
MADDE 5- (1) Söz konusu operasyonlara yönelik olarak işletme tarafından asgari olarak
aşağıdaki konuları içeren yer ve uçuş operasyonları için risk analizleri yapılır ve işletmenin
yönetim sistemi kapsamında takip edilir:
a. İşletmenin kargo taşımacılığı hakkındaki bilgi ve tecrübesi,
b. Yanlış beyan edilmiş veya beyan edilmemiş veya gizli tehlikelimaddeler,
c. Kargo sızıntısı/dökülmesi,
d. Sabitlenmemiş/yanlış yüklenmiş kargo,
e. Yanlış yükleme ve boşaltma sırası,
f. Operasyonel ağırlık ve denge limiti aşımı,
g. Yer personelinin kargo hazırlama ve yükleme yeterliliği,
h. Uygun olmayan paketleme,
ı. Kullanılıyor ise, CSB kullanımı hataları.
Kabin koltuk modifikasyonu
MADDE 6 – (1) Yolcu koltuklarının çıkarılması veya yolcu kabin modifikasyonları, yeni
konfigürasyonun sertifiye edilmesi amacıyla ilave tip sertifikası (STC) gerektirebilir. Bu ve buna
benzer modifikasyon onayları; Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili mevzuat kapsamında
değerlendirilir.
Kargonun taşınması
MADDE 7 – (1) İşletici tarafından yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargonun taşınmasında
aşağıda listelenen hususlar yerine getirilmelidir:
a. Kargoların yükleme ve boşaltma işlemlerinde koordinasyonu ve gözetimi sağlamak amacıyla
yükleme uzmanı (load master) veya uygun eğitimi almış yetkili personel görevlendirilmelidir.
b. LIR’da bildirildiği gibi yükleme sırasına uyulmalıdır.
c. Yükleme ve sabitleme tamamlandıktan sonra, kapı kapatılmadan önce, tüm yükleme ve
sabitleme işlemi yetkili personel tarafından kontroledilmelidir.
d. Yolcu kabininde sadece genel kargo, akma ve koku yayma riski olmayan kargo ve medikal
kargo sınıfında yer alan yüklertaşınır.
e. Li-Ion bataryalı cihazlar (bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vb.) ve tehlikeli maddeler
taşınamaz. Bu maddelerin yanlışlıkla yolcu kabinine yüklenmesini önlemek için işletme
tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.
f. Kargolar; yolcu koltukları üzerine, koltuk altı zemine ve baş üstü dolaplarına maksimum yük
taşıma kapasitelerini aşmayacak şekilde yüklenmelidir:

 1. Kargo ağırlığı, zeminin veya koltukların yapısal yükleme sınırları olan; koltuk üzeri
  kargo için koltuk başına 22,5 kg (50 lbs), aynı sıradaki 3’lü koltuk üzerine tek paket
  kargo yüklemesi yapılması durumunda 3’lü koltuk için 50 kg (110 lbs), koltuk altı
  zemin için koltuk başına 9 kg (20 lbs)’ı aşamaz. Koltuk altı zeminde kargo
  taşınabilmesi için kargonun hareket etmesini engelleyici şekilde koltuk altının
  tasarlanmış ve kargo koltuğun altına tamamen yerleştirilmiş olmalı, yükü sabitlemek
  için kullanılan malzemeler, yükün uçuş sırasında görsel incelenmesini
  engellememelidir.
 2. Kabin içerisinde kapalı yükleme alanlarına yerleştirilen kargolar, mandallı kapıların
  güvenli bir şekilde kapatılmasını önleyecek boyutta olmamalıdır.
 3. Yüklenen kargo nedeniyle basınç azaltma delikleri (depressurization vents)
  kapanmamalıdır.
  g. EASA onaylı özel koşullara sahip olması şartıyla, yolcu koltuklarında CSB taşınabilir. Bu
  durumda, CSB üreticisi tarafından sağlanan kurulum talimatları izlenmelidir.
  h. Tuvaletlere, mutfaklara (galley), koridorlara, acil çıkış bölgelerine, kabin ekibi dinlenme
  alanlarına, kargoların ileriye, yana veya yukarıya doğru hareketini kısıtlamayan veya
  maksimum yük taşıma kapasitesini belirten bir plakarta sahip olmayan bölümlere yükleme
  yapılamaz.
  ı. Yolcu kabinine şekilsel olarak uygun olmayan kargolar yüklenmemeli, keskin kenarları var
  ise de keskinlikten arındırılmalıdır.
  j. Kargo yerleşimi, acil durum teçhizatlarına ve sistemlerine erişimi engellemeyecek şekilde
  yapılmalıdır.
  k. Koltuklara yüklenen kargolar uygun şekilde sabitlenmelidir. Bu amaçla kullanılacak emniyete
  alma araçları; mevcut koltuğa, koltuk ana yapısına veya yapısal yük taşıma sınırlamalarına
  uygun olarak doğrudan kabin zemin koltuk raylarına takılmalı ve özellikle kargoların yukarı,
  ileri ve yana hareket etmelerini kısıtlamalıdır. Yükleme esnasında ağ kullanılarak sabitleme
  işlemi yapılabilir. Bu ağlar, (E)TSO onaylı olmalı ve bağlantı araçları dahil her türlü yük
  sınırlamalarına uyulmalıdır. Acil inişte, uçuş esnasında veya yerde, kargonun ağırlığı
  nedeniyle bu ağlarda oluşabilecek herhangi bir deformasyon, kabindeki diğer nesnelerle
  temas için değerlendirilmeli ve acil tahliye yollarını veya acil durum ekipmanlarına erişimi
  engellemediği kanıtlanmalıdır.
  l. Her koltuğa yapılacak yükleme ve sabitleme işlemi sonunda, yüklenen kargoların
  yüksekliklerinin, koltuk sırt yüksekliğini aşmaması ve ikaz ışıklarının görünmesini
  engellememesi sağlanmalıdır. Yükleme işlemi öncesinde koltuklara giden elektriki gücün
  kesilmiş ve koltukların dik pozisyonda olması için gereken önlemler alınmalıdır.
  m. Kabin ekibinin uçuşun her safhasında kabinin her yerine erişimi sağlanmalıdır.
  n. Sorumlu kaptan pilot, tüm kargo içeriği hakkında, kargo manifestosu veya NOTOC veya
  ilgili diğer belgeler kullanılarak bilgilendirilmelidir.
  o. İşletici, taşınan kargonun uçuş öncesi, uçuş esnasında ve iniş öncesinde bu Genelge
  gerekliliklerine göre uygun bir biçimde yüklenerek yerleştirildiğini, sabitlendiğini ve
  emniyete alındığını garanti eden bir işletme prosedürü oluşturulmalı ve bu Genelgenin 15 inci
  maddesi kapsamında gönderilecek rapor içerisinde bu prosedüre uygun hareket edildiğini ve
  bu bilginin sorumlu kaptan pilota iletildiğini ispatlayan bir yöntemle kayıt altına alındığını
  gösteren kanıt sunmalıdır.
  p. Yolcu koltuklarının çıkarılması durumunda;
 4. Kargonun yüksekliği 127 cm’yi (50 inç (yaklaşık tipik bir ekonomi sınıfı koltuğun
  yüksekliği) aşmamalıdır.
 5. İster palet üzerinde ister doğrudan zemine bağlı olsun, her bir kargo yükleme alanının
  hacmi 3,54 m³ (125 ft³) değerini aşmamalıdır.
 6. Aşağıda belirtildiği gibi her bir kargo yükleme alanının önüne ve arkasına yanal erişim
  ile birlikte kargoya uygun erişim ve yangınla mücadele için aşağıdakiler sağlanmalıdır:
  i. Koridor genişliği; an az 51 cm (20 inç) uzunluğunda olmalı ve bir ekip üyesinin
  dik pozisyonda yürürken geçişine imkân sağlamalıdır.
  ii. Her yükleme alanının önüne ve arkasına, en az 38 cm (15 inç) genişliğinde yanal
  erişim sağlanmalıdır.
  iii. Kargo emniyete alma araçları dahil bu fıkranın (m) bendinde bahsi geçen erişim
  engellenmemelidir.
  Ağırlık ve denge hesaplamaları
  MADDE 8 – (1) Ağırlık ve denge hesaplamalarında, koltuk, koltuk altı zemin ve baş üstü
  dolaplarına yüklenen kargoların ağırlıkları ile yolcu varsa İşletme El Kitabında belirtilen yolcu
  ağırlıkları kullanılır. Bu operasyon için ağırlık ve denge formu tasarlanmalıdır. Koltuk sırasına göre
  tasarım yapılamazsa, her bir yolcu kabin bölümüne yüklenen toplam kargo ağırlığının karşılığı olan
  eşdeğer yolcu sayısı dikkate alınarak ağırlık ve denge formu hazırlanabilir. Bu durumda, eşdeğer
  yolcu sayı hesaplamasında, standart yolcu ağırlığı 77 kg (170 lbs) baz alınır.
  (2) Ayrıca; LIR, her kabin bölümünde bulunan yük miktarını ve yükleme/boşaltma işlemlerini
  içeren tüm bilgileri “özel talimatlar” kutusunda detaylı biçimde içermelidir.
  (3) Yolcu koltuklarının çıkarılması durumunda;
  a. Uçağın boş ağırlığı (BEW) ve ağırlık merkezi (CG) tekrar belirlenmelidir. Bu parametreler,
  uçağın yeni konfigürasyonda tartılması veya önceki boş ağırlık ve CG’nin; konfigürasyon
  değişiklikleri hesaba katılarak düzeltilmesi ile belirlenebilir.
  b. Hava aracı ağırlığı ve ağırlık merkezi (CG)’ndeki kümülatif değişiklikler tam olarak
  bilinmiyorsa veya şüpheli ise, hava aracı ağırlığı ve CG noktası yeniden tartım ile
  belirlenmelidir.
  c. Konuya ilişkin ilgili üretici firmalar tarafından yayımlanmış olan kılavuz dokümanlar
  kullanılabilir.
  SHT-FTL Gereklilikleri
  MADDE 9 – Uçuşlarda görev yapacak uçuş ve kabin ekibi üyeleri, SHT-FTL Talimatı
  gereklilikleri kapsamında görevlendirilmelidir.
  Ekip oluşumu
  MADDE 10 – İşletme El Kitabı Bölüm A Altbölüm 4 veya Altbölüm 7 kapsamında belirlenen
  asgari uçuş ekibine ilave olarak, ilgili uçak tipine ilişkin kabin konfigürasyonu ve kabin ekibi
  normal/acil durum oturma yerlerine göre zemin seviyesindeki karşılıklı her bir çıkış çiftinden 1
  (bir) kabin ekibi sorumlu olacak sayıda asgari kabin ekibi görevlendirilmelidir.
  Operasyonel prosedürler
  MADDE 11 – (1) Yer ve kargo personeline, uçuş ve kabin ekiplerine, bu operasyona özgü
  kuralları ve acil durumda yapılacakları (özellikle yangınla mücadele) belirten dokümanlar ve
  kontrol listeleri işletme tarafından hazırlanmalı ve ilgili el kitaplarında geçici revizyon olarak
  tanımlanmak suretiyle el kitabı sistemine girişi yapılmalıdır. Söz konusu dokümanlar veya kontrol
  listeleri; her bir uçuş öncesinde, uçuş sırasında ve inişten önce, kargonun uygun şekilde
  yerleştirilmesine, yüklenmesine ve sabitlenmesine ilişkin ayrıntılarıiçermelidir.
  (2) Kabin ekibinin yangınla mücadele prosedürü bu operasyon tipine ve bu Genelge’nin 9 uncu
  maddesi gereği belirlenen kabin ekibi sayısına göre özel oluşturulmalıdır.
  (3) Bu operasyon kapsamında, kabin ekiplerinin kapı açma/kapama, tahliye, pilot inkapasite, steril
  kokpit vb. usulleri yeniden belirlenmesi gereklidir.
  Teçhizat
  MADDE 12 – (1) İşletmenin uçak tipine ilişkin bakım el kitabı gerekliliklerine göre tüm duman ve
  yangın detektörlerinin faal olması gereklidir.
  (2) Eğlence sistemleri, koltuk güç sistemleri, kullanılmayan mutfak sistemleri ve diğer ısı üreten
  sistemler devre dışı bırakılmalı ve teknik kayıt defterine uygun girişler yapılmalıdır. Asgari
  olarak; uçuş öncesi, kargo taşıması yapılacak olan kabin bölgesinde yer alan koltukların ve varsa
  IFE sigortaları “OFF” konuma alınmalıdır.
  (3) Kargonun taşındığı kabin alanlarındaki ilave oksijen sistemleri, herhangi bir açıklık
  bırakmadan PSU kanallarından çıkarılmalı veya devre dışı bırakılmalı veya test konumuna
  alınmalıdır.
  (4) Kabin içerisinde bulunan taşınabilir oksijen tüpleri (POB) ve koruyucu solunum teçhizatı
  (PBE); kabin ekibi istasyonlarının yeri, kabin ekibi istasyonlarının kabin ekibi tarafından kullanım
  durumu, kargonun kabin içerisindeki dağılımı, kabin ekibinin olası yangın riskine karşı teyakkuza
  geçmesi gibi unsurlar dikkate alınarak yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda kargonun
  taşındığı kabin alanlarından tamamen kaldırılmalı ya da sadece kargo taşınan kabin alanları
  içerisinde bulunan ve görevli kabin ekibi tarafından kullanılan kabin ekibi istasyonlarında
  bulundurulmalıdır.
  6 / 7
  (5) Hava aracındaki kişiler için gerekli olmayan, ELT’ler de dahil olmak üzere, lityum bataryalar
  içeren taşınabilir cihazlar, kargonun taşındığı kabin alanlarından çıkarılmalıdır.
  (6) Havalandırma ve basınçlandırma sistemleri, kabin içinde taşınan yükün niteliği, kabin ekibinin
  sayısı ve dağılımı ve bu sistemlerin işlevselliğini gerektiren acil durum prosedürleri dikkate
  alınarak ayarlanmalıdır.
  (7) Yangın ile mücadele kapsamında, kabin ve kokpit dinlenme alanları ile kokpit hariç olmak
  üzere, kabin yükleme planına ve kabin ekibinin oturma pozisyonuna göre taşınabilir yangın
  söndürücü sayısı ve yerleri net olarak belirlenmelidir.
  (8) Her bir kabin ekibi üyesi için PBE sağlanmalıdır. Bu teçhizat, kabin ekipleri tarafından uçuş
  esnasında gerçekleştirilen kontrol esnasında taşınmalıdır.
  (9) Uygun koruyucu giysiler (örneğin, yangın eldivenleri, vb.), ekip üyesi istasyonlarının
  bitişiğine depolanmalıdır.
  (10) Yolcu konfigürasyonunda kullanılan standart emniyet ve acil durum ekipmanları uçakta
  bulundurulmalıdır. İlave acil durum ekipmanı ihtiyacı, taşınacak kargo (örneğin; tahmini yangın
  sınıfı), mevcut ekipman ve operasyon tipi dikkate alınarak değerlendirilmeli ve yerleri belirlenmiş
  olmalıdır.
  Yolcu taşınması
  MADDE 13 – (1) SHY-6A Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi kapsamında sadece yük taşımacılığı
  yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan uçaklarda, yolcu
  koltuğunun bulunması durumunda, bu işletmeler tarafından icra edilecek uçuşlarda, sadece Devlet
  görevlileri ve Devlet görevi kapsamındaki kişiler ile ilgili Bakanlık veya Kamu kurumlarından
  seyahatine izin verilmiş olanlar, uçuş öncesinde, uçuş esnasında ve Ülkeye dönüşlerinde Sağlık
  Bakanlığı tarafından öngörülen sağlık tedbirlerinin uygulanması kaydıyla uçurulabilir. Bu
  durumda, bahsi geçen kişilere, uçuşta görevli pilotlar tarafından, kullanılması muhtemel emniyet
  ve acil durum teçhizatlarının ve acil durum çıkışlarının kullanımını gösteren bir emniyet
  bilgilendirmesi yapılmalıdır.
  (2) SHY-6A Yönetmeliği’nin 15 inci ve 16 ncı maddeleri kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı
  yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan yolcu uçaklarının
  yolcu kabininde kargo taşınan uçuşlarda ticari yolcu taşınması durumunda, yolcu taşınmasına
  yönelik yayımlanmış ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir. Ticari veya ticari olmaksızın yolcu
  taşınırken, yolcuların taşındığı koltukların üzerinde bulunan ilave oksijen sistemleri, PSU
  kanallarından çıkarılmamalı veya devre dışı bırakılmamalı veya test konumuna alınmamalıdır.
  Aksi takdirde, yolcu taşınması yapılamaz. Ticari olmayan yolcu taşınması ile ilgili hususlar
  işleticinin ilgili el kitaplarında geçici revizyon olarak tanımlanmak suretiyle el kitabı sistemine
  girişi yapılmalıdır.
  Ekip üyesi görev ve sorumlulukları
  MADDE 14 – (1) Gerçekleştirilecek uçuş veya uçuş serilerinden önce, sorumlu kaptan pilot
  tarafından uçuşta görevli ekip üyelerine, gayri faal ekipman ve normal olmayan durumlarda da
  dahil olmak üzere uçuş için gerekli ilave bilgiler ile operasyon tipine yönelik uçuş öncesi brifing
  verilmelidir.
  (2) Uçuş ekibi üyeleri, kabinde bir duman veya yangın durumunda, kokpite duman girme
  olasılığını azaltmak için QRH’de bulunan ilgili prosedürlerine aşina olmalıdır.
  (3) Kabin ekibinin görev ve sorumlulukları açıkçabelirlenmelidir.
  (4) Bu Genelge’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kapı kapatıldıktan
  sonra, iniş öncesinde ve sorumlu kaptan pilot tarafından talep edildiği her an olmak şartıyla,
  kargonun uygun sabitlenmiş olduğundan emin olmak için kabin ekibi tarafından azami 30
  dakikalık aralıklarla gerekli kontroller yapılmalıdır.
  (5) Kabin ekiplerine, kargonun emniyetli bir şekilde bağlandığına ilişkin yöntemler ve araçlar
  hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Raporlama
  MADDE 15 – Bu Genelge kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin durum raporları aylık olarak
  ve Genelge kapsamındaki gerekliliğin sağlandığına ilişkin uyumluluk raporu,
  uodops@shgm.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
  Geçerlilik
  MADDE 16 – Bu Genelge, 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.
  Yürürlük
  MADDE 17 – Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 18 – Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürüyürütür.
  Ek :
  1 – Koltuklar üzerine yüklenen kargo örnekleri (1 sayfa)
  2 – Kargo yükleme ve boşaltma için öneriler prosedürler (1 sayfa)
  Bahri KESİCİ
  Genel Müdür
  Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
  Evrak Doğrulama Kodu : YWDJIFNH Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/shgm-ebys
  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe /
  ANKARA
  Telefon Nu.: (0 312) 203 60 00, Belgegeçer Nu.: (0 312) 212
  46 84
  Kep Adresi: shgm.gelen@hs01.kep.tr İnternet adre7s/i:7
  Bilgi için:Ali Osman YAMAN
  Müdür V.
  Telefon No:(312) 203 61 77
  T.C.
  ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
  EK-1
  KOLTUKLAR ÜZERİNE YÜKLENEN KARGO ÖRNEKLERİ
  Maksimum 3 kutu (koltuk başına 1 kutu) için koltukta kargo taşıma limiti= 22,5 kg (50 lbs)

Maksimum kargo yüksekliği koltuk sırtlığının üst kısmından daha yüksek olmamalı

Maksimum 1 kutu (3 koltuk başına 1 kutu) için koltukta kargo taşıma limiti= 50 kg (110 lbs)
Maksimum kargo yüksekliği koltuk sırtlığının üst kısmından daha yüksek olmamalı
1 / 1
T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
EK-2
KARGO YÜKLEME VE BOŞALTMA İÇİN ÖNERİLEN PROSEDÜRLER
Aşağıda önerilen prosedür bir örnektir. Önerilen yükleme/boşaltma sırası, uçak tipine bağlıdır.
Yükleme sırası:
 İlk olarak, alt ön kargo bölmesini yükleyin
 Ardından, kabin bölümünü önden arkaya yükleyin
 Son olarak, alt merkez/arka kargo bölmelerini (kanadın arka alt bölmesi) yükleyin
Boşaltma sırası:
 Yükleme sırasının tersi
1 / 1

YOLCU KABİNİNDE

Latest Posts

POPULER