Büyüklü küçüklü 70 göl, gölcük ve derenin akibeti ne olacak

0
130

3.köprü

Zaten su sıkıntısı çeken Türkiye’nin mega kenti İstanbul, elindeki sınırlı kaynakları da hükümet eliyle yitiriyor. Bakan Güllüce İstanbul’un 3. köprü ve 3. havalimanı için, kent sınırları içindeki büyüklü küçüklü 70 göl, gölcük ve derenin doldurulacağını konuştu

3. HAVALİMANI GÖKYÜZÜ

İstanbul’daki 3. köprü ve 3. havalimanı için 70 tane büyüklü küçüklü göl, gölcük ve derelerin kurutulup doldurulacağı bilgisi, resmi ağızdan doğrulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un önergesine verdiği yanıtta, proje sahası içerisinde göl ya da gölcük bulunmadığını, 70 tane büyüklü küçüklü geçici su birikintileri bulunduğunu açıkladı .

SU BİRİKİNTİSİ

Bakan Güllüce, 70 su birikintisinin ilk ÇED raporunda “göl ve sulak alan” olarak tanımlanmasına karşın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün bu alanlar için şu tespiti yaptığını dile getirdi: “Bahsi geçen su kaynakları madencilik faaliyetleri neticesi oluştu; bu alanlar yağmur sularıyla ile doldu. Bir akarsu ya da devamlı su kaynağı ile beslenmediğinden göl olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir.” Güllüce, bu görüşten yola çıkarak, nihai ÇED raporunda da “büyüklü küçüklü su birikintileri tanımı yapıldığını” belirtti .

BOŞALTILDI DOLDURULACAK

Bakan Güllüce, nihai ÇED raporu çerçevesinde ; “Su birikinti alanlarının boşaltıldığını” ifade etti . Güllüce bunun yanı sıra , zemin ve arazi düzenleme çalışmaları çerçevesinde bu alanların hafriyat ve dolgu malzemesiyle doldurulacağını konuştu .

İTİRAZ OLMADI

Güllüce, resmi kurumlardan gercekleşen faliyetlere itiraz gelmediğini de vurgulayarak; “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hiç bir itirazı olmamıştır” diye açıkladı .

TEMA “GÖL” DEMİŞTİ

Te­ma Vak­fı ra­po­run­da ise, Gül­lü­ce­’nin “su bi­ri­kin­ti­si­” de­di­ği alan­lar “can­lı ya­şa­mı ba­rın­dı­ran 70 tane bü­yük­lü kü­çük­lü göl, göl­cük­ler ve özel­lik­le Ter­kos Gö­lü­’nü bes­le­yen de­re­ler, ta­rım alan­la­rı ve me­ra alan­la­rı­” ola­rak ta­nım­lan­mış­tı. Uz­man­la­rın “kul­la­nı­la­bi­li­r” de­di­ği su­la­rı, İS­Kİ “kul­la­nı­la­ma­z” ola­rak de­ğer­len­dirmiş­ti. İBB Başkanı Ka­dir Top­ba­ş’­ın İs­tan­bu­l’­un 145 gün­lük su­yu kal­dı­ğı ve va­tan­daş­la­ra ta­sar­ruf uya­rı­sı yap­tı­ğı dö­nem­de Ba­kan Gül­lü­ce­’nin bu ya­nı­tı dik­kat çek­ti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here