89 / 100

DHMİ hava trafik kontrolörü alacak

DHMİ’nin Resmi Gazete‘de yayımlanan ilanına göre, adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

DHMİ tarafından duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular 1-13 Aralık döneminde e-Devlet üzerinde DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ’nin resmi internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar da gerekli bilgileri yine bu siteden öğrenebilecek.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörleri Türkiye’nin çeşitli havalimanlarında görevlendirilecek.

RESMİ GAZETE METNİ İÇİN TIKLA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra).
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı:
Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 50
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
yapılacaktır.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş
ve üzeri puan almış olmak.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine
göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler
Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler
anılan talimatta bulunmaktadır.),
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.),
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava
Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”)
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 27/06/2022 tarihi itibariyle, 27 yaşından
gün almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.),
c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine
göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler
Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler
anılan talimatta bulunmaktadır.),
d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.),
e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.).
f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği
kesilmemek.


SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:


Adayların seçme sınavı;

 • Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının
  herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar
  verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan,
 • Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.
  (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve
  Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
  Yönetmelik Madde:13)

 • BAŞVURU ŞEKLİ:

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların
  sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar
  destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır.
  Başvurular 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava
  Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara
  uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (13.12.2021 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan
  başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz
  yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
  ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER:
  a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi
  (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması
  durumunda yüklenecektir.),
  b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör
  Lisansı.
  Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için
  çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde
  (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.
  SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
  Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
  ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)
  ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
  tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
  edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
  görüntüleyebilecektir.
  SINAV KONULARI:
  Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
  konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
  değişiklik yapılabilir.
  Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
  düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış
  EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
  Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil,
  rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan
  oluşur.
  Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;
  liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti
  ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
  yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
  gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin
  bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade
  yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.
  SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
  Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde
  alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar
  destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam
  puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava
  çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan
  alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı
  kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam
  puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
  Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme
  Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak
  tercihlerine göre yapılır.
  Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
  puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
  Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
  önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
  Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
  durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
  pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
  İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
  mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
  Başvurular 01.12.2021 tarihinde başlayacak ve 13.12.2021 günü mesai bitiminde sona
  erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında Kariyer
  Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
  Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve
  posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet
  adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

  Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına
  başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698
  sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
  için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;
   Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,
   İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
   Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
   Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti
  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  kariyerkapisi@dhmi.gov.tr
  (312) 204 2852-2613-2694

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK
ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI

hava trafik
hava trafik
 • ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 1
 • ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI MD. : 1
 • HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 2
 • KAPADOKYA HAVALİMANI MD. : 1
 • MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1
 • SİNOP HAVALİMANI MD. : 2
 • ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2
 • VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1
 • KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK
 • ADAY STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI
 • ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2
 • AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 2
 • Aydın Çıldır Havalimanı: 1
 • BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1
 • ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 3
 • GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
 • GÖKÇEADA HAVALİMANI MD.: 2
 • HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.: 2
 • HATAY HAVALİMANI MD. : 1
 • IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 1
 • İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 5
 • İstanbul Hezarfen Havalimanı: 2
 • KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 2
 • Kütahya Zafer Havalimanı: 1
 • MARDİN HAVALİMANI MD. : 1
 • MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 2
 • RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 5
 • SİİRT HAVALİMANI MD. : 1
 • SİNOP HAVALİMANI MD. : 2
 • ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 2
 • ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 3
 • TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. : 1
 • TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3
 • UŞAK HAVALİMANI MD. : 1
 • VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 2
 • Zonguldak Çaycuma Havalimanı: 1
 • 11089/1-1