Hava Kargo Hakkında Herşey
Havacılık

TAV 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısını KAP’a bildirdi.

 

2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2017 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara
bağlamak üzere 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00 ‘de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı
– VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu’ nda
yapılacaktır.
2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr
Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem
maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket
Merkezi’nde, www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul
Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak,
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz
konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 23 Mart Cuma
günü saat 15:00’e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini
engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki
yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin
www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000-2122-
2123-2124) bilgi edinebilirler.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği
hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş
vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama
açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet
sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Havalimanları
Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve
menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.
Saygılarımızla,
2
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları
Esaslar Tebliği” ve “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri
ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*
ESKİ YENİ
Hisse Tutarı Sermaye
Oranı (%) Hisse Tutarı Sermaye
Oranı (%)
Group ADP** 138.046.875 38,0% 167.542.321 46,1%
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. 29.273.852 8,1% 18.375.414 5,1%
Akfen Holding A.Ş. 29.495.446 8,1% – –
Sera Yapi Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 7.379.507 2,0% 4.681.519 1,3%
Halka açık olmayan diğer 11.625.048 3,2% 11.625.048 3,2%
Halka açık kısım diğer 147.397.572 40,6% 161.056.948 44,3%
TOPLAM 363.281.250 100,0% 363.281.250 100,0%
1. TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV”) ortaklarından Akfen Holding A.Ş.‘nin TAV’da sahip olduğu yüzde 8,119
payının tamamının, mevcut ortaklarımızdan Aéroports de Paris Grubu’nun hisselerinin tamamına sahip olduğu
iştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH’ye hisse devrinin 7 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur.
2. TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV”) ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.‘nin TAV’da sahip olduğu yüzde 3,0
payın ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş’nin TAV’da sahip olduğu yüzde 0,76 payının, yurtdışında yerleşik
kurumsal yatırımcılara satış işleminin 12 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur.
*23.02.2018 itibariyle
**Groupe ADP’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH
Her bir hisse sahibi bir oy hakkına sahip olup, Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri
Hakkında Bilgi:
2017 yılında meydana gelen ve 2017 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler
özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-gorensirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=1452
ve şirket internet sitemiz https://www.tavyatirimciiliskileri.com/trTR/Pages/IndexPage.aspx
adresinden ulaşılabilir.
3
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
Açıklama:
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti
(Başkanlık Divanı) seçilecektir.
2. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul
toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel
Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz
kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.com
adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.
3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2017–31.12.2017 hesap
dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ne
www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2017-31.12.2017 hesap
dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu
dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması
mümkündür.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Açıklama:
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet,
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi,
Açıklama:
Şirketimizin 2017 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;
1. Şirketimizin 01 Ocak 2017 / 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri:II, No:14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca
4
hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kârının 718.234.000 TL, Türk Ticaret
Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 974.248.100 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 718.234.000 TL’lik karın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar
Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’ıncı maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertip
yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıldığı için 2017 yılı için birinci tertip yasal yedek
akçe ayrılmamasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 718.726.298 TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’ne uygun olarak 406.371.533 TL’nin nakit birinci temettü olarak
dağıtılmasına
a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 406.371.533 TL’nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,1186141 TL (%111,86141) olmak üzere
toplam brüt 406.371.533 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmasına,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın
olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kâr dağıtımına 28 Mart 2018 tarihi itibariyle başlanılmasına, oybirliği ile karar
verilmiştir.
Hisse senetlerinde herhangi bir kâr payı imtiyazı yoktur.
7. Yönetim Kurulu üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
Açıklama:
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilmek üzere yıllık USD 60.000 ücret ve huzur hakkı Genel
Kurul’da teklif edilecektir.
8. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
Açıklama:
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin
esaslar çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akfen Holding A.Ş.’nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliğine Sayın Philippe Eric Pascal’ın, Bilkent Holding A.Ş.’nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sayın Fernando Echegaray del Pozo’nun, Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune’un istifası
nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Franck Mereyde’in üyelikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Açıklama:
Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanısıra, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum
amacıyla Aday Gösterme Komitesi’nin de görüşü alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2’de sunulmaktadır.
5
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından
yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
Açıklama:
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2018
tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal
raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi’nin bir
üyesidir.)’ nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için
Genel Kurul’dan yetki alınmasının ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli
izinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Esas
Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin ve Yönetim Kurulu Toplantı sıklığını yeniden düzenlemek amacıyla Esas
Sözleşmenin 15.1. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
Açıklama:
İlgili tadil metinleri E/3’te sunulmaktadır.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine
ve görüşüne sunulması,
Açıklama:
SPK’nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine
sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4’de
yer almaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 8 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içinde
şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 69 milyon TL olmuştur.
13. Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2017 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas
Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul’da
ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2017 yılı içinde 492.298 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıca
2018 yılında yapılacak bağışın sınırı da 3 milyon TL olarak Genel Kurul’da teklif edilecektir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili
Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Açıklama:
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar
ve Bağımsız Denetim Raporu’nun da 8 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer aldığı
üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2017 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam
işlem miktarı, 2017 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10’unu aşmıştır. 1 Ocak 2012
tarihinden itibaren uygulanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının benimsemiş olması ile beraber, gerçekleşen
toplam işlem miktarının satış gelirlerine oranı hesaplaması ile ilgili dayanağı değiştirmiştir.
6
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen,
verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı
Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 22 Nolu
Dipnot’unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul’a sunulacaktır.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası
hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
Açıklama:
Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul’un onayı alınmadan Türk Ticaret
Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396.
Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim
hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.
17. Dilek ve temenniler
18. Kapanış
7
EK-1
KAR DAĞITIM TABLOSU
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.250
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
3 Dönem Kârı 964.850.000 990.368.915
4 Ödenecek Vergiler ( – ) (246.616.000) (16.120.815)
Net Dönem Kârı ( = ) 718.234.000 974.248.100
6 Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) – –
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( – ) (0) (0)
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 718.234.000 974.248.100
9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 492.298
10 Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem kârı 718.726.298
11
Ortaklara Birinci Temettü (*) –
-Nakit 406.371.533
-Bedelsiz –
– Toplam –
12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü –
13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.’e temettü –
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü –
15 Ortaklara İkinci Temettü –
16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe – –
17 Statü Yedekleri – –
18 Özel Yedekler – –
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 311.862.467 567.876.567
20
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar – –
– Geçmiş Yıl Kârı 972.830.000 36.731.130
– Olağanüstü Yedekler – 1.420.130.369
– Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca – –
Dağıtılabilir Diğer Yedekler – –
8
EK-2
ÖZGEÇMİŞ
Edward Arkwright
Üst düzey bürokrat olarak görev yapmakta olan, 26 Nisan 1974 doğumlu Edward Arkwright Paris Siyasal Bilgiler
Enstitüsü’nde öğrenim görmüştür. Edward Arkwright İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu (ESSEC) mezunudur ve
modern tarih alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1999 yılında Senato Mali İşler Komisyonu danışmanlığı
görevine gelmiştir. Arkwright, 2002-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Bütçe
Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan bütçe reformlarının uygulanması ve devlet ve kamu mali reformları üzerinde
çalışmalar yapmıştır. 2007 yılında, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu CEO’suna bağlı olarak müsteşarlık görevine gelen
Arkwright, 2010 yılında Tasarruf Mevduat Sigorta Grubu’nda Strateji ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü olarak göreve
getirildikten sonra 2011 yılında SCET (Fransız Bölgesel Danışma Konseyi) Başkanlığı’na getirilmiştir. Arkwright 2012
yılında Aéroports de Paris bünyesinde Başkan ve CEO Özel Danışmanı olarak Direktörlük görevine başlamıştır. 1 Eylül
2013 tarihinde Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğüne getirilmiştir. 13 Şubat 2013 tarihinde, Hub S.A. yönetim
kuruluna Aéroports de Paris daimi temsilcisi olarak girmiştir. Arkwright ayrıca, 26 Ağustos 2013 tarihinden beri, TAV
Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. Edward Arkwright Devlet Üstün Hizmet Nişanı sahibidir.
Antonin Beurrier
1970 yılında doğan Antonin Beurrier, Paris Siyasi Bilimler Akademisi ve 1997 yılında Ulusal İdare Okulundan (ENA)
mezun olduktan sonra New York’ta Columbia Business School’da eğitim aldı. Kariyerine Fransa’da Puy-de-Dome Bölgesi
Polis Direktörüne bağlı İdari İlişkiler Şefi olarak başlayan Beurrier, daha sonfa Fransız Polinezyasında görevine devam
etti. Beurrier, 2000 – 2005 yılları arasında MICHELIN Grubuna, merkezi Stokholm’de bulunan Kuzey Avrupa Bölgesinin
Başkanı olarak katıldı ve daha sonra Grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörü oldu. Beurrier, 2005 yılında Fransız Maliye
Bakanlığının İç Denetim Bölümünde göreve atandı. 2007 ve 2011 yılları arasında İsveç Endüstriyel Grubu Sandvik
Madencilik ve İnşaat şirketinin yönetim ekibinde yer aldı. Antonin Beurrier, Sandvik Doğu Asya Bölgesi (genel olarak Çin,
Japonya ve Kore) Başkanı olmadan önce Şangay ve Singapur’da Grubun gelişmekte olan pazarlara (Çin, Hindistan ve
Rusya) yönelik gelişim stratejisini şekillendirmekle görevlendirildi. 2011 yılında Toronto’daki XSTRATA madencilik ve
metalurji grubunun Nikel Bölümü Yürütme Kuruluna katılan Beurrier, daha sonra Grubun New Caledonian iştirakinin
başkanı oldu. Antonin Beurrier, 2013 yılında Anamorphose adında kendi yatırım ve danışmanlık firmasını kurdu ve
sonraki yıl Brezilyalı maden grubu VALE’nin Vale New Caledonia Başkanı oldu. 2016 yılında, Antonin Beurirer ADP’de İcra
Komitesi üyesi oldu.
Ali Haydar Kurtdarcan
TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Haydar Kurtdarcan, TAV Havalimanları Holding
hissedarlarından Tepe İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1973 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun
olan Kurtdarcan, 1987 yılından itibaren Bilkent Holding’te çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almış, 2016 yılında
Bilkent Holding CEO görevine atanmıştır. 2011-2013 yılları arasında İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kurtdarcan,
halen TAV İnşaat A.Ş., Tepe Güvenlik A.Ş., Sports International A.Ş., Bilintur A.Ş., Meteksan Matbaa A.Ş.,Tepe Home A.Ş.,
Tepe Emlak A.Ş., Tepe Prefabrik A.Ş.,Tepe Betopan A.Ş. ve Bilenerji A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de
sürdürmektedir.
Mustafa Sani Şener
1997 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 1977 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere’de Sussex
Üniversitesi’nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde
gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında TAV’daki görev süresi
boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafından
işletme dalında onur doktorasına layık görüldü.
9
TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli
görevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı.
Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener,
2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.Şener, Türkiye ve
Fransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı “Legion d’honneur” Şövalye Nişanı’na layık görüldü. Thomson
Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada “en iyi CEO” alanında Türkiye’de 2010,
2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi.
Franck Mereyde
6 Nisan 1972’de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisiliği Bölümünden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay
teknikleri konusunda yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France’de başladıktan sonra, 2002
yılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma ulaşım bölümünde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve Sivil
Havacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yaptı.
Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında ADP’ye
katıldı ve sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör oldu. Aynı zamanda ADP’nin kargo bölümünden de sorumlu olarak
hizmet verdi. 2007 yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D direktörü olarak, Ocak 2010’da
ise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğu yanısıra 2E, 2F ve 2G
terminallerinin direktörlüğünü üstlendi.
1 Mart 2011 itibariyle Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde’nin, Aéroports de Paris Management
ve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
Mereyde Temmuz 2017’den bu yana TAV Havalimanları Holding’te Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Philippe Pascal
27 Kasım 1971 yılında doğan Philippe Pascal, Ecole Nationale des Impôts okulundan mezun olduktan sonra Kamu
Hukuku alanında master yaptı. Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1998- 2007 yılları arasında gayrimenkul, tarım ve bireysel
vergilendirme alanları başta olmak üzere pek çok pozisyonda görev aldı. 2007 yılında Bütçe ve Kamu Hesap ve Hizmetleri
Bakanlığında görev alan Pascal, Nisan 2008’de Finans müfettişi olarak atandı. 2008-2013 yılları arasında Maliye Bakanlığı
Denetim dairesinde, denetim, değerlendirme ve danışmanlık bölümlerinin başkanlığını yaptı. Şubat 2013’te ADP
bünyesine Finansal Operasyonlar ve hissedarlardan sorumlu direktör olarak katılan Pascal, daha sonra Finans ve Strateji
Direktörlüğü’ne ve Kasım 2015’te Finans, Kontrol ve Strateji Direktörü olarak atandı. Mayıs 2016’den bu yana ise
Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü (CFO) görevinde bulunmaktadır. ADP grubu bünyesinde yeralan EPIGO, Média
Aéroports de Paris, ADP Investissement Nederland B.V, ADP Ingénierie ve Aéroports de Paris Management şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Pascal’ın ayrıca Cœur d’Orly Commerces Investissement ve Cœur d’Orly
Investissement’da Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunuyor.
Fernando Echegaray
Catalunya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sonrasında Balearic Islands Üniversitesi’nde Bilgisayar
Mühendisliği bölümünden mezun olan Fernando Echegaray, İspanya’da doğdu. IESE Business School’dan İşletme
Bölümü lisansı aldı. İspanyol Havalimanı işletmecisi AENA’da pek çok farklı pozisyonda görev aldı. Palma de Mallorca
Havalimanı’nda 1985-1999 yılları arasında Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Meksika’daki Grupo
Aeroportuario del Pacifico (GAP) şirketinde Operasyonlardan sorumlu yönetici görevini üstlendi. Tenerife South
Havalimanı’nda 2003-2004 yıllarında, 2004-2006 yıllarında ise Kanarya Adaları Havalimanlarında İcra Kurulu Başkanı
görevini üstlendi. Echegaray, 2006 – 2012 yılları arasında Barcelona-El Prat Havalimanı’nda da İcra Kurulu Başkanı
görevinde bulundu. Echegaray ayrıca 2012 – 2017 yılları arasında Aena şirketinde, 46 Havalimanı’nın Uçuş Ağı
Direktörlüğü görevinde bulundu. Echegaray, 1 Temmuz 2017 itibarıyla ADP’nin yurt dışı operasyonlarından sorumlu
yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Aylin Selen
Aylin Selen, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çalıştığı
şirketleri takiben 1994 yılında Akfen Grubu’na katılmıştır. 1997 yılından itibaren de Türkiye’nin ilk havalimanı yap-işletdevret
projesi olan Atatürk Havalimanı projesinde, yapım döneminde Teknik Müdür ve işletme döneminde ise Teknik
Hizmetler Direktörü olarak görev almıştır. Atatürk Havalimanı yapım döneminde gösterilen başarının “Beyond
10
Construction” adlı kitapta derlenmesi konusunda ODTÜ’lü profesör ve öğretim görevlileri ile çalışan Aylin Selen ayrıca bu
başarı hikayesini ve yap-işlet-devret projesinin hazırlık çalışmaları ve işleyişinin çeşitli üniversiteler ve kongrelerde de
anlatılmasında görev almıştır. 2003 yılında TAV İnşaat’ın kurucu Genel Müdürü olan Aylin Selen TAV İnşaat’ın havalimanı
ve çok katlı bina projeleri ile Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda büyümesinin ardından 2010 yılı sonunda emekliye
ayrılmıştır.
Ebru Yonca Çapa
Fulbright bursu ile ABD’de United World College’dan International Baccalaureate derecesi, University of Bridgeport’tan
uluslararası işletme & ekonomi dalında BBA derecesi ile mezun olmuştur. IMD, Kellogg’s Graduate School ve Harvard
Business School’da liderlik programlarına katılmıştır.
Kariyerine Procter & Gamble’da ürün müdürü olarak başlayan Çapa, 1993 yılında Digital Equiment Corporation Türkiye
ofisinde Pazarlama ve İletişim Müdürü, 1997 yılında Microsoft Türkiye’de Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak görev
yapmıştır. 2004 yılında MSN Türkiye Ülke Müdürü görevine atanmış, burada internet servislerinin lansmanı ve dijital
servisler iş biriminin oluşturulmasına liderlik etmiştir. 2005-2008 yılları arasında Internet Servislerinden Sorumlu
Ortadoğu & Afrika Bölge Direktörü, 2008-2011 yılları arasında Microsoft Türkiye tüketici ürün ve servislerinden sorumlu
Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Monster.com’a gelişmekte olan pazarlardan sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak katılmıştır. Çapa, 2014 yılından itibaren kurmuş olduğu danışmanlık şirketinde dijital dönüşüm,
pazarlama ve liderlik alanlarında ulusal ve uluslar arası kurumlara danışmanlık ve profesyonel gelişim hizmetleri
sunmaktadır.
CTI CO-Active Coach, International Coaching Federation (ICF) ve European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
üyesi olan Çapa uzun yıllardır lider koçluğu yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi ve Sosyal Bilimler
Yüksek Lisans programlarında öğretim görevlisi olarak yer almaktadır.
Filiz Demiröz
1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Filiz Demiröz, aynı yıl profesyonel iş yaşamına KPMG
Türkiye Denetim Bölümü’nde başladı. 2000-2004 yılları arasında Denetim Müdürü, 2004-2011 yılları arasında Sorumlu
Ortak olarak görev yaptığı KPMG’de denetim projelerinin yanısıra birleşme ve satın alma, değerleme, halka arz ve diğer
özel projelerin yönetimini üstlendi. Aynı zamanda KPMG Türkiye’de Eğitim Departmanı ile Mesleki Uygulama
Departmanı’nı oluşturup her iki bölümün başkanlığını üstlendi.
2011 yılında profesyonel iş hayatına ara verip Bilgi Üniversitesi’nde Tarih Yüksek Lisans Programı’na başladı. Aynı
zamanda, Türkiye’de kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen YenidenBiz Derneği’nde gönüllü çalışmalarda
bulundu. 2016 yılında küresel bir muhasebe kuruluşu olan ACCA’e katılan Demiröz, ACCA Türkiye Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
Jean-Michel Verhnes
Jean-Michel Vernhes, Fransız Sivil Havacılık Yüksek Okulu’ndan (ENAC), 1974 yılında, Sivil Havacılık İşletme ve Araştırma
Mühendisliği (IEEAC) diploması ve 1982 yılında da Sivil Havacılık Mühendisliği diploması ile mezun olmuştur.
Jean-Michel Vernhes, 1999 yılının Ocak ayında Toulouse-Blagnac Havalimanı’nda Havacılık İmtiyaz Direktörlüğü görevini
üstlenmiştir. Öncesinde, kendisinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde uzun bir kariyeri olmuştur.
1993 yılından 1998 yılına kadar, Navigasyon Müdür Yardımcılığı, Paris İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görevini
yürütmüştür.
2002 yılının Haziran ayında, Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası’na Genel Hizmetler Direktörü olarak atanmıştır. Aynı
zamanda, 23 Mart 2007 yılında kurulan Toulouse Blagnac Havalimanı Şirketi’nin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de
üstlenmeye devam etmiştir.
2009 yılının Eylül ayında, Jean-Michel Vernhes, yalnızca, Toulouse-Blagnac Havalimanı nezdindeki Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürütmek adına, Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki görevinden ayrılmıştır.
Jean-Michel Vernhes, Toulouse Blagnac Havalimanı Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ek olarak, 2008 yılının
Ekim ayından, 2011 yılının Ekim ayına kadar, Fransız Havalimanları Birliği Başkanlığı’nı (ALFA-ACI) yürütmüştür. 2011
11
yılının Mayıs ayından, 2017 yılının Mayıs ayına kadar, Fransız Havalimanları Sendikası (Union des Aeroports Francais)
Başkanı olarak seçilmiştir.
EK/3
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişikliği Tasarısı
Eski Şekil
MADDE 6- SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008
tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL
(bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri
1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000
(bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.
Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
363.281.250 – TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz
seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)’dır. Bu sermaye,
her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde
363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz
seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya
bölünmüştür.
Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
Yeni Şekil
MADDE 6- SERMAYE
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008
tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir
milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL
(bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000 (bir
milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla
sermaye arttırımı yapamaz.
Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
363.281.250 .- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz
seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)’dır. Bu sermaye,
her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde
363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir
bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
12
haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya
yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde
Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası
Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim
Kurulu’nun en az her 2 (iki) ayda bir
toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim
Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu
üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden
davette bulunarak Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını
istediği konuları söz konusu toplantıların
gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu
şekilde yapılacak toplantı davetleri
elektronik posta/faks yoluyla yapılır.
Yönetim Kurulu üyeleri bu davet
merasiminden yazılı olarak feragat
edebilirler.
15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim
Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı
müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.
15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da
katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
imkân tanıyacak elektronik toplantı
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş
olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz
konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu
fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim
Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası
Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim
Kurulu’nun yılda en az 6 (altı) kez
toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim
Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu
üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden
davette bulunarak Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını
istediği konuları söz konusu toplantıların
gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu
şekilde yapılacak toplantı davetleri
elektronik posta/faks yoluyla yapılır.
Yönetim Kurulu üyeleri bu davet
merasiminden yazılı olarak feragat
edebilirler.
15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim
Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı
müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.
15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da
katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
imkân tanıyacak elektronik toplantı
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş
olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz
konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
13
EK-4
Ücretlendirme Politikası
TAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret
yönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar.
Kapsam
Politika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.
Tanımlar
Politika : Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır.
Ücretlendirme Komitesi : Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen;
değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi,
bu komitenin görevlerini yerine getirir.
Üst Düzey Yönetici : Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır.
Politika
Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik hedefler ve piyasa koşulları
ile uyumlu olması esastır.
Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal genel artış oranın
belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.
Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı uygulamaları konuları Ücret
Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara duyurulur.
Ücret Yapısı
Kuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki uygulamalar ile paralel nitelikte ve
değerde olmasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır.
Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve müşterilerin ortak çıkarları
gözetilerek belirlenir.
TAV Holding’in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit primden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding’in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek,
değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.
14
Ücret Komitesi;
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli
hedeflerini dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere
ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
Performansa Dayalı Teşvik
Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket performansı da dikkate alınmak
suretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.
Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık primlerin performans
unsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve yüksek performans göstermelerini sağlamak
üzere tasarlanmıştır.
Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş’un finansal performansı ve bütçesine paralel olarak
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Hisse Senedi Opsiyon Planı
Üst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut değildir.
Emeklilik Hakları
Üst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar paralelindedir.
Yan Haklar
TAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak çeşitli yan haklar sağlar.
TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak verilme esaslarının ve
limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kuruluna
sunar.
İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal Uygulamalar
Tüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye’deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu’na, yurtdışında çalışanlar ise
çalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kuruma
geçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve işten
çıkarması durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı tazminat olarak
ödenir.
Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda çalışması yasaktır.
Görev ve Sorumluluklar
Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp
yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda
en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.
15
Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir
biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin
hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAV
Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.
Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir
biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.
Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve
etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
VEKALETNAME
TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV
Akademi (A) Salonu’nda yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin
kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
16
Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına
ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

TAV 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz 2024

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu