Latest Posts

ETGB HAKKINDA HERŞEY

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) nedir?

ETGB, havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktı aranmayan bir uygulamadır. 
ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır. 
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) Uygulaması kapsamında;
– Bireysel kullanım için satın aldığınız eşyanızın gümrük işlemlerinin, yetki verilen kişilerce (hızlı kargo operatörleri) yapılması mümkündür. Böylece yurtdışından satın aldığınız ürüne herhangi bir prosedürle uğraşmaksızın yurtiçinden satın almış gibi kolayca ulaşabilirsiniz. 
– Mikro ölçekte ihracat yapan ihracatçılarımızın gümrük beyanı maliyetleri azaltılarak ihracat yapmaları ve vergi iadesi almaları sağlanır.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Lisansı Nasıl Alınır?

Son Güncelleme: 18/06/2020

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)
(SERİ NO: 4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 35/C ve 225 inci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126, 127 ve 128 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Başvuru: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvuruyu,

b) Başvuru formu: Ek-1’de yer alan dolaylı temsil yetkisi başvuru formunu,

c) Doküman: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderileri,

ç) Gönderi: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen, içerisinde ticari veya gayri ticari nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet ve benzerini,

d) Karar: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı,

e) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığını,

f) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

g) Operatör: Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri,

ğ) Posta İdaresi: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

h) Yetki: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına yönelik verilen yetkiyi,

ifade eder.

Başvuru koşulları

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin;

a) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce “hava kargo acentesi” olarak yetkilendirilmiş olması,

b) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş cezası veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu bulunmaması,

d) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, 8 inci maddede belirtilen eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi ve kamera sistemi bulundurulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması,

e) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında teminat göstermesi,

f) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapacakları faaliyetlere uygun uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması,

zorunludur.

(2) Posta İdaresi için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki koşullar aranmaz.

(3) (Mülga)

(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.

Başvuruda aranacak belgeler

MADDE 5 – (1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1/B’de yer alan başvuru formu,

b) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için faaliyet alanı içerisinde uluslararası kara yolu taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

c) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin son durumu ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları,

d) Gümrük müşaviri istihdam edildiği veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapıldığına ilişkin belge,

e) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen hava kargo acentesi yetki belgesinin noter onaylı örneği,

f) Sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla alınacak yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında teminat,

g) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen yapacakları faaliyete uygun uluslararası kara yolu taşımacılığı yetki belgesinin noter onaylı örneği.

ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,

h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(3) Posta İdaresi için birinci fıkrada belirtilen belgeler aranmaz; yazı ekinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile başvuruda bulunulur.

Başvuru şekli ve başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Başvuru, 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte, yetki kapsamı işlemlerin yapılacağı Gümrük Müdürlüğünün bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Başvurunun eksiksiz yapılmış olduğunun anlaşılması halinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak bir heyet marifetiyle gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı yerinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Söz konusu tespit sonuçları başvuru evrakı ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yetki kapsamındaki işlemlerin, birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerinde yapılacak olması halinde başvurunun yapıldığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü diğer Bölge Müdürlüklerinden görüş alarak birinci fıkrada belirtilen işlemleri sonlandırır.

(4) Talep, Bakanlıkça 15 gün içinde karara bağlanır.

Yetkilendirme ve yetkinin kapsamı

MADDE 7 – (1) İbrazı gereken belgelerin tam olduğunun ve aranan koşulların varlığının tespit edilmesi halinde, kişiye Bakanlıkça yetki verilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirleri bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yetkilendirilir. Operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinden firma bünyesinde istihdam edilenler bu Tebliğ hükümleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Operatörler, yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcı/göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder. Operatörlerce yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmaz. Gönderilerin teslim ve tesellümüne ilişkin belgelerin alıcı/gönderici tarafından imzalanması bu yetkinin kendileri hesabına kullanıldığının kabul edildiği anlamına gelir.

Gönderilerin tasnifi

MADDE 8 – (1) Yurtdışından gelen gönderiler; otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak aşağıdaki dört kategoriye ayrılır.

a) Belge kontrolüne tabi dokümanlar ve Kararın 45 inci maddesinde belirtilen eşya,

b) Belge kontrolüne tabi yetki kapsamında beyan edilebilecek diğer gönderiler,

c) Yetki kapsamındaki gönderilerden gümrükçe muayeneye tabi tutulacak olanlar,

ç) Yetki kapsamı dışında kalan gönderiler.

(2) Eşyanın otomatik barkod okuyucudan geçirilmesiyle oluşturulan elektronik boşaltma listesi ile beyanname bilgileri çakıştırılarak 4458 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde eksiklik ve fazlalık takibatı yapılır.

(3) Gerekli önlemlerin alınmasını teminen, içerisinde ithali ve ihracı yasak eşya bulunan gönderilerden ilgili gümrük müdürlüğü derhal haberdar edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer almalıdır.

(5) Numunelik eşya ve modellerin, Kararın 86 ncı maddesi kapsamında kıymet ve ağırlık sınırlamasına tabi tutulmaksızın tasnif edilmesi için operatörce gerekli önlemler alınır.

(6) (Mülga)

(7) (Mülga)

(8) Operatörler tarafından gönderilerin incelenmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca izinler yıllık olarak verilir.

Gönderilerin beyanı

MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanunun 35/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre belirlenecek süre sona ermeden önce operatör tarafından gümrük beyannamesi verilen yetki kapsamındaki gönderiler için özet beyan verilmesinden vazgeçilebilir. Bu durumda, gümrük beyannamesi, 4458 sayılı Kanunun 35/B maddesinde öngörülen özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve aynı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca tescil edilinceye kadar özet beyan statüsündedir.

(2) Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer alır. Doküman kapsamına giren gönderiler, tek bir kalemde topluca beyan edilir. Gelen doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda alıcı olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, gönderici olarak yurt dışından eşyayı gönderen hızlı kargo firması veya posta idaresi, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Giden doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda ise alıcı olarak yurt dışında gönderiyi teslim alacak hızlı kargo firması veya posta idaresi, gönderici olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Ayrıca, yetki kapsamında beyan edilen her bir dokümana ilişkin bilgileri içeren liste gümrük idaresince istenildiğinde sunulmak üzere operatör tarafından elektronik ortamda muhafaza edilir.

(3) Kararın 45 inci maddesi kapsamı eşya için gümrük beyannamesinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten kıymete ve varsa sekizli tarife alt pozisyonuna ilişkin bilgi yer alır.

(4) İkinci kategoride yer alan gönderiler için üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten eşyanın sekizli tarife alt pozisyonu, ilk ve son yüklendiği ülke bilgileri yer alır.

(5) Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayacak ihracat gönderilerinin gümrüğe beyanı operatörün elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde uçak kalkışına kadar yapılır ve söz konusu beyanda uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde düzeltme yapılabilir.

(6) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(8) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya için transit rejimi çerçevesinde işlem yapılır. TIR karnesi hükümleri saklı kalmak üzere, dolaylı temsil yetkisi kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde; gönderilen eşyada ise hem ulusal hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür.

(9) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Gönderilerin kontrol ve muayenesi

MADDE 10 – (1) Yetki kapsamındaki gönderiler, risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi tutulur.

(2) Kontrol ve muayene için X-ray cihazının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. X-ray kontrolünde şüphelenilen bir durum olması halinde gönderi açılarak muayene edilir. Muayene memuru sarı hatta işlem gören eşyanın muayenesini gerekli görür ise Gümrük Yönetmeliğinin 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme gerek kalmaksızın muayene yapabilir.

(3) Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğundadır. Aksi durumlarda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dâhil meri mevzuat kapsamında cezai işlem tesis edilir.

Vergilerin ödenmesi

MADDE 11 – (1) Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 işgünü içerisinde ödenir.

Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşya

MADDE 12 – (1) 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında ihraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde aynı maddenin altıncı fıkrasında bahsi geçen ağırlık ve kıymet sınırlamaları dâhilinde işlem yapılır.

(2) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir.

(3) Gönderinin yanlışlıkla Türkiye’ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine; mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine, operatörün beyanı doğrultusunda izin verilir.

(4) Mahrece iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde maktu vergi tahsil edilmişse bu eşyanın muayeneye tabi tutulması ve serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ilgili taşıma senedinin iptali gerekir.

Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler

MADDE 13 – (1) Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli tedbirleri alır.

(2) Gümrük muafiyeti ve bu Tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistikî veriler risk analizi kapsamında dikkate alınır.

(3) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilir.

(4) Eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde “U”, eşyanın alıcısına teslim edilip TC Kimlik numarası/Vergi numarasının temin edilememesi halinde ise “D” kodları tamamlayıcı beyanda TC Kimlik numarası/Vergi numarası yerine seçilir.

Belgelerin saklanması

MADDE 14 – (1) Yetki kapsamında beyan edilecek gönderilere ilişkin ticari belgeler gümrük müdürlüğünce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere operatörlerce elektronik ortamda veya kağıt ortamında beş yıl süreyle saklanır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Başvuru formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, form güncellenerek en kısa sürede Bakanlığa bildirimde bulunulur.

Müeyyide

MADDE 16 – (1) 4 üncü maddede yer alan koşullardan bir veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması halinde, bu koşul veya koşullar yeniden sağlanıncaya kadar operatörün bu Tebliğ kapsamındaki yetkiden faydalanmasına izin verilmez.

(2) Kararın Onuncu Kısmına aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında Kararın 128 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır.

(4) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında fiil daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında Kararın 112 nci maddesi hükmü dikkate alınır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.

(3) Bu Tebliğde öngörülmeyen hususlarda, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 18 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için TIKLAYINIZ.

10 Mart 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28583

ETGB’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Klasik ihracatta dezavantaja dönüşen adımlardan birini ne yazık ki beyanname oluşturuyor. Çünkü beyanname için muhatap olunması gereken kişi ve kuruluşlar, bu süreçte oluşan maliyetler ve zaman kayıpları, satıcıların aleyhinde işliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı ETGB, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. ETGB hizmetinin en önemli avantajları şu şekilde sıralanıyor:

 • Gümrük müşavirliği ve ardiye hizmetleri için ücret ödemenize gerek kalmıyor.
 • Taşıma işlemleri için herhangi bir kişiye ya da kuruluşa vekaletname vermeyi gerektirmiyor.
 • Klasik beyannamedeki evrak işleriyle uğraşmadığınız için zamandan ve maliyetten tasarruf ediyorsunuz.
 • Gönderilerinizin KDV iadelerini alabiliyorsunuz.

Hızlı İhracat İçin Gereken Belgeler Hangileridir?

ETGB kapsamındaki gönderiler, aynı zamanda hızlı ihracat olarak sınıflandırılıyor ve bu nedenle klasik ihracata oranla çok daha basit, kolay ve düşük maliyetli belgeler nakliye sürecinin işleyebilmesi için yeterli oluyor. Hızlı ihracatta talep edilen belgeler ise şu şekilde:

 • Kaşeli, imzalı ihracat bilgi formu.
 • Maliye onaylı Türkçe fatura
 • Varış ülkelerindeki beyanda kullanılacak olan İngilizce veya Almanca fatura

Hızlı İhracat Süreci Nasıl İşler?

Hızlı ihracat süreci, genellikle satıcının gerekli belgeleri tamamladıktan sonra  kargo firmasına bilgi vermesiyle başlıyor. Kargo ürünü veya ürünleri teslim aldıktan sonra sorumluluk kargo firmasına geçmiş oluyor. Hızlı ihracatta uygulamanız gereken adımlar ise;

 • Öncelikle çağrı kaydınızı oluştururken kargo şirketine gönderinin bir hızlı ihracat gönderisi olduğunu belirtiyorsunuz.
 • Hızlı ihracat belgesini doldurmuş olmanız gerekiyor.
 • Gönderiyi teslim alan kurye, pakete ya da paketlere “İHRACAT” yazılı etiketler yapıştırarak bağlı olduğu merkezdeki sorumlulara bu etiketli paketi ya da paketleri ayrı şekilde teslim ediyor.
 • İlgili gönderi, kargo tarafından teslim alınma tarihinden sonraki iş gününde hava limanının ihracat antreposuna taşınıyor.
 • Gönderi, antrepoya alındıktan sonra ETGB düzenlenip verilir ve aynı günün akşamı gönderi yurt dışı ediliyor.
 • Son olarak takip eden iş gününde ilgili ETGB belgeleri, göndericiye e-posta yoluyla ulaştırılıyor.

Hızlı İhracatta Gönderilerinizle İlgili Belgeleri Nasıl Alabilirsiniz?

ETGB dokümanlarınızı yalnızca e-posta üzerinden alabiliyorsunuz ve bunun için kargo şirketine bu talebinizi iletmiş olmanız gerekiyor. Kargo şirketi güncel e-posta adresinizle birlikte bu talimatı sistemlerine kaydettikten sonra gerçekleştirdiğiniz yurt dışı gönderilerinizde e-posta adresine ETGB dökümanları düzenli olarak gönderiliyor.

Hangi işlemler ETGB uygulaması kapsamında yapılır?

Aşağıda belirtilen hızlı kargo işlemleri ETGB kapsamında yapılabilir: 
– Değeri 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın,
– Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya, 
– Değeri 1.500 Avro’ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya, 
– Numunelik eşya ve modeller
– Yolcunun gelişinden bir ay önce ve üç ay sonraki sürelerde gelen kişisel eşyası,
– Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından emin edilen kitap veya basılı yayın.
Gümrük mevzuatı uyarınca, cep telefonu, takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, kozmetik ürünleri, elektronik sigara ve kartuşlarının hızlı kargo kapsamında yurda ithali yasaktır. 
Reçete, doktor raporu gibi belgelerle şahsi tedavide kullanılan ilaçların ve belli koşullar altında sporcu gıdalarının girişine izin verilebilmektedir. 
ETGB kapsamında ihracat yapıyorsanız, KDV iadesinden yararlanabilmeniz için eşyanızın GTİP’inin ve vergi numaranızın doğru verilmesinin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. GTİP konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

ETGB FORMU NEDİR? NASIL

DOLDURULUR?

ETGB formu hızlı ihracat ile ilgili gerekli tüm bilgilerin bulunduğu formdur. Bu form aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Konşimento numarası
 • İhracatçı firma adı
 • Vergi numarası ve dairesi
 • İhracatçı firma adresi
 • İlgili kişi ve irtibat bilgileri- telefon ve fax numarası ile e- posta adresi
 • İhracatçı banka bilgisi
 • Eşyanın cinsi
 • GTIP no
 • Eşya adedi- eşya kıymeti-ödeme şekli
 • Kap adedi | Net kg | Brüt kg
 • Maliye tasdikli fatura bilgisi | Fatura no ve Fatura tarihi
 • Eşyanın menşei
 • Mal beraberi gidecek evraklar
 • Alıcı firma
 • Alıcı firma adresi

Form bu bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması ve kaşe/imza ile birlikte işleme girer.

ETGB İTHALAT

ETGB ile ithalat işlemleri de yapılabilmektedir. Ticari değeri olmayan, bedelsiz numune içeren ithalat gönderileri vekaletnameye gerek olmadan taşıma operatörleri tarafından Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi kapsamında beyan edilebilir.

İthalat gönderilerinin bu kapsamda beyan edilebilmeleri için gerekli şartlar ise şöyle:

 • Gönderi ağırlık ve değerinin üst sınır olan 30kg/1500 Euro’yu geçmemesi
  •  İçeriğin ticari değerinin olmaması ve numune olması
  •  Eşyanın bu kapsamda beyan edilebileceğinin onaylanması
  •  Yetkilendirme talimatının imzalanması

ETGB ithalatı da sadece yetki belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilmektedir. İthalat gönderileri, gönderilerin menşei Avrupa Birliği ülkeleriyse %18; diğer ülkelerse %20 oranında vergiye tabidir.

GLOBAL KARGO FİRMALARI VE ETGB İŞLEMLERİ

Global kargo firmaları UPS, DHL, TNT ve FEDEX, “Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı” vermeye yetkili taşıma operatörleridir. Bu şirketler gerek ihracat gerekse de ithalat işlemleri için bu beyannameyi düzenleme yetkisine sahiptirler.

UPS ETGB

UPS ETGB işlem süreci şöyle işlemektedir.
•  Çağrı kaydı verilirken gönderinin ETGB ile ihraç edileceği gönderici tarafından belirtilmeli, bildirilen evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanarak UPSTRExport@ups.com veya 0212 409 06 10 numaralı faksa gönderilmelidir.
•  Evrakların asılları ise gönderiyi teslim alan UPS görevlisine verilmelidir.
•  ETGB kapsamında beyan edilecek gönderiler alım tarihini takip eden iş günü yurtdışı edilecektir.

Öte yandan ticari değeri olmayan, bedelsiz numune içeren ithalat gönderileri de vekaletnameye gerek olmadan UPS tarafından operatör sıfatıyla ETGB kapsamında beyan edilebilmektedir. ETGB kapsamında  beyan edilen ithalat gönderileriniz için UPS gümrükleme hizmet bedeli almamaktadır.

DHL ETGB

DHL bu beyannameyi düzenleme yetkisi olan taşıma operatörlerinden biridir ve beyanamenin hangi durumlarda nasıl hazırlanacağını internet sayfasında detayları ile anlatmaktadır.

TNT ETGB

TNT düzenlediği beyanname ile mikro ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve hızlı ihracata konu olan ürünleri hızlı kargo ile dünyanın herhangi bir ülkesine kolayca gönderir.

Hızlı kargo şirketi olarak farklı bir operasyon gerektiren fuar ve sergi, tamir amaçlı çıkış, geçici ihracat, hariçte işleme ve benzeri izine veya denetime tabî ürünler dışındaki tüm malları, ETGB kapsamında TNT’nin beyan edebilmesi için gerekli belgelerin eksizi bir şekilde TNT’ye ulaştırılması gerekmektedir. Bu işlemler için şirkete ayrıca vekaletname verilemesine de gerek yoktur.

FEDEX ETGB

FedEx, ETGB düzenleme yetkisine sahip bir taşıma operatörüdür ve müşterilerinin ETGB’sini düzenler.  Taşımasını Fedex’in gerçekleştirdiği mikro ihracat ürünleri için düzenlenen bu beyanname ile gümrük duvarına takılmadan işlem yapılabilir.

HAVA YOLU İLE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA DOLAYLI TEMSİL YETKİSİNE SAHİP FİRMALAR

 FİRMA ADI
1PAKET TAŞIMACILIK SİST. VE TURİZM BİLGİSAYAR TİC. A.Ş.
2DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞ. VE TİC. A.Ş.
3ARAMEX INTERNATIONAL HAVA KARGO VE KURYE A.Ş.
4MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.
5TNT INTERNATIONAL EXPRESS TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.
6ÜNSPED PAKET SERVİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
7YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
8TRANSORIENT ULUSLARARASI TAŞ. VE TİC. A.Ş.
9MISSION FREIGHT İSTANBUL ULUSARARASI NAK. TUR. GÜMRÜKLEME İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
10KARGO ATLANTİS ULUS. TAŞIMACILIK VE LOJ. HİZM. LTD. ŞTİ.
11SOLMAZ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.
12HK HIZLI KARGO ULUS. TAŞ. LOJ. HİZM. VE TİC. LTD. ŞTİ.
13BİLİN GLOBAL TAŞIMACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. (YETKİ ASKIYA ALINDI 08.08.2019)
14INTERLINE ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
15DPEX TAŞIMACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ.
16MİR GLOBAL LOJİSTİK LTD. ŞTİ.
17PAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
18ASE ASYA AFRİKA HIZLI KARGO VE DAĞITIM A.Ş.
19MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞ. A.Ş.
20ASAV ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
21SABAY LOJİSTİK LTD. ŞTİ.
22DIETRICH A.B. LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
23CDEK EXPRESS KAGO A.Ş.
24TUNEKS EXPRESS HIZLI KARGO LTD. ŞTİ.
25ELİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
26UMT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş.
27ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
28GENEL TRANSPORT NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
29SINOTRANS MAKZUME LOJİSTİK LTD. ŞTİ.
30AIRON TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş
31MARTI KONTEYNER HİZMETLERİ A.Ş.
32AİR TECH KARGO TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.
33GLOBELİNK ÜNİMAR LOJİSTİK A.Ş.  
34YENİAY LOJİSTİK A.Ş.  
35WE WORLD EXPRESS LİMİTED MERKEZİ HONG KONG İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
36DHL GLOBAL FORWARDING TAŞIMACILIK A.Ş.
37DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.
38LİMA LOJİSTİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
39LAM GLOBAL TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
40ASSET LOJİSTİK A.Ş.
41FEVZİ GANDUR LOJİSTİK A.Ş.

KARA YOLU İLE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA DOLAYLI TEMSİL YETKİSİNE SAHİP FİRMALAR

FİRMA ADI
DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞ. VE TİC. A.Ş.
ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
MİR GLOBAL LOJİSTİK LTD. ŞTİ.
TNT INTERNATIONAL EXPRESS TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ VE TURİZM BİLGİSAYAR TİCARET A.Ş.
SOLMAZ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.
YENİAY LOJİSTİK A.Ş.
EKOL EKSPRES KARGO A.Ş.
İNTERPOST DEPOLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
DHL GLOBAL FORWARDING TAŞIMACILIK A.Ş.
DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PLH LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
ÖYKÜ LOJİSTİK A.Ş.
ASSET LOJİSTİK A.Ş.
INEX TURKEY ULUSLARARASI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş.
LİMA LOJİSTİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ecommerce 3688436 640

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-posta-ve-hizli-kargo-tasimacili-yolu-ile-etgb-ile-ihracat-hakkinda-bilgi-verebilir-misiniz.html

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ibrahimakbayrak/006/

Latest Posts

POPULER

BÜLTEN ABONELİK

Ücretsiz bülten üyeliği için mail adresinizle üye olabilirsiniz.