Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Belli Oldu

0
47

SHGM İdari Para Cezaları ile ilgili Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanmıştır…

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren belirtilen miktarlarda uygulanması ile ilgili Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2018/2)

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 29/01/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’in 10 uncu maddesinde

“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) İdari para cezası karşılıkları yeniden değerlemeye göre 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen alt sınırın altında olamaz.” hükmü yer almaktadır.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, 1/1/2018 tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

CEZA TABLOSU

Ek-1

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Haldunda Yönetmelik (SI1Y-İPC) Yönetmelikteki ceza
miktarı
1/1/2018-31/12/2018

tarihleri            arasında

uygulanacak ceza miktarı

4 ‘indi maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (h) bentlerindeki ceza miktarlan 10.000 TL 11.447TL
4 üncü maddenin birinci fikrastrun (t) , (g) ve (g) bentlerindeki ceza miktarı 6.000 TL 6.868 TL
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendindeki ceza miktarı 3.500 TL 4.006 TL
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının

(a)           ve   (c)        bentlerindeki     ceza
miktarları

1.500 TL 1.717 TL
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının

(b) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL 6.868 TL
 

Ek-2

Ek-2-a
İDARİ PARA CEZALARİ TABLOSU

EĞİTİM KURULUŞLARİ
No MUHATAP İHLALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTAR
İ
(TL)
1 Bakım Eğitim Kuruluşları SHY-147 Yönetmeliği kapsammda temel ve/veya tip eğitimi kurs sürelerine uyulmadan sertifıka düzenlenmesi 11.447
2 Bakım Eğitim Kuruluşları SHY-147 Yönetmeliği kapsammda belirtilen Eğitmen kriterlerine uyulmadan eğitim verilmesi 6.868
3 Bakım Eğitim Kuruluşları SHY-147 Yönetmeliği kapsamında belirtilen kayıtların uygun olarak saklanmaması ve/veya muhafaza edilmemesi 1.717
4 Bakım Eğitimi Kuruluşları SHY-66 Yönetmeliği ile SHT-66L-HS Talimatı kapsammda gerçekleştirilen sınavlar esnasmda kişisel veya organize olarak kopya çekilmesine müsaade edilmesi, soruların kopya çekilecek şekilde hazırlanması, bilerek ve isteyerek yardımcı olunması ve/veya görmezden gelinmesi, smav yapılan yerlerin smav sırasmda kamera sistemi ile kayıt altına alınmaması, sınavda sorulacak soruların smav öncesinde gizlilik ve güvenliği sağlanmadan sınav yapılması 11.447
5 Bakım Eğitimi Kuruluşları SHT-66L-HS Talimatı kapsamında soru dağılımlannın ve içeriklerinin uygun olmadan sınav yapılması 6.868
6 Dil Yeterliliği ve Hizmet

Sağlayıcıları

SHY-66 Yönetmeliği ile SHT-66L-HS Talimatı kapsamında gerçekleştirilen sınavlar esnasında kişisel veya organize olarak kopya çekilmesine müsaade edilmesi, soruların kopya çekilecek şekilde hazırlanması, bilerek ve isteyerek yardımcı olunması ve/veya görmezden gelinmesi, smav yapılan yerlerin sınav sırasmda kamera sistemi ile kayıt altına alınmaması, sınavda sorulacak sorulann sınav öncesinde gizlilik ve güvenliği sağlanmadan sınav yapılması 11.447
7 Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı SHT-66L-HS Talimatı kapsamında soru dağılımlarının ve içeriklerinin uygun olmadan sınav yapılması 6.868

 

 
8 FTO Gerekli koşullar sağlanmadan öğrencinin yalnız uçuşa (solo uçuşa) bırakılması 6.868
9 FTO Öğrencinin yanlış kredilendirilmesi 6.868
10 FTO Yetkisiz öğretmen kullanılması 11.447
11 FTO Eğitimlerde, eğitime uygun olmayan, sigortasız veya uçuşa elverişsiz hava aracı kullanılması 11.447
12 FTO Yönetici değişikliklerinin zamanında bildirilmemesi ve gerekli zaman içerisinde yeni görevlendirme yapılmaması 6.868
13 FTO Kendi bünyesinde görev yapan kontrol pilotlarmın kurum/kuruluştan ayrılması halinde Genel Müdürlüğe zamanında haber vermemesi 1.717
14 FTO Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kontrol pilotlarmm yaptığı lisans temdit işlemlerinde, sistemde lisansın aktife dönüştürülmesi için gereken evrakların Genel Müdürlüğe zamanında bildirilmemesi 1.717
15 TRTO Yetkisiz öğretmen kullanılması 11.447
16 TRTO Eğitimlerde, eğitime uygun olmayan, sigortasız veya uçuşa elverişsiz hava aracı kullanılması 11.447
17 TRTO Bulgulara verilen cevaplarm, ikinci değerlendirmede de bulgunun kapatılmasını sağlayacak yeterlilikte olmaması 6.868
18 TRTO Yönetici değişikliklerinin zamanında bildirilmemesi ve gerekli zaman içerisinde yeni görevlendirme yapılmaması 6.868
19 TRTO Kendi bünyesinde görev yapan kontrol pilotlarınm kurum/kuruluştan ayrılması halinde Genel Müdürlüğe zamanında haber vermemesi 1.717
20 TRTO Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kontrol pilotlarının yaptığı lisans temdit işlemlerinde, sistemde lisansın aktife dönüştürülmesi için gereken evrakların Genel Müdürlüğe zamanında bildirilmemesi 1.717
21 Güvenlik Eğitim Kuruluşları SHT 17-2 Talimatı kapsamında, gerekli yetkiyi almadan kurs düzenlemek ( kurs başına) 4.006
22 Güvenlik Eğitim Kuruluşları Eğitimlerin yetkisi olmayan kişiler tarafından verilmesi 6.868
23 Güvenlik Eğitim Kuruluşları SHT-17-2 Talimatı uyarmca eğitim el kitaplarınm mevzuata uygun güncellenmemesi 2.862

 

 

Ek 2-b

BAKIM KURULUŞLARI
No MUHATAP İHLALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(TL)
1 Bakım Kuruluşları Yetkisiz personel ile bakım çıkış sertifikası verilmesi 11.447
2 Bakım Kuruluşları Kalibrasyon gereken ekipman ve cihazların kalibrasyonunun uygun olarak yapılmadan bakımda kullanılması veya faal halde bakım alanında tutulması 11.447
3 Bakım Kuruluşları Bakımlarda tespit edilen eksikliklerin kayıtlara işlenmemesi 11.447
4 Bakım Kuruluşları Bakımın gerçekleştirilmesi sırasında onaylı, geçerli veya güncel olmayan bakım verilerine göre işlem yapılması 11.447
5 Bakım Kuruluşları Mevzuatta bildirilmesi istenen, uçuş emniyetini ciddi bir şekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla

sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek olayın, mevzuatta belirtilen süreler içerisinde bildirilmemesi

1.717
6 Bakım Kuruluşları Hava aracı ve/veya komponentine kuruluşun yetkisinin olmadığı adreslerde bakım yapılması 11.447
7 Bakım Kuruluşları Genel Müdürlük tarafından düzenlenen onay sertifikası veya BKEK’teki smırlamalar dışındaki bir hava aracına veya komponentine bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi 11.447
8 Bakım Kuruluşları Bakım kuruluşunun BKEK’te tanımlı tesisler dışında kontrolsüz biçimde alet-ekipman, hava aracı parçası ve sarf malzeme bulundurması 11.447
9 Bakım Kuruluşları Personelin lisansındaki yetki ve sınırlamaları aşacak şekilde bakım çıkış sertifikası düzenlemesi 11.447
10 Bakım Kuruluşları Talep edilen bakımların eksik yapılması 6.868

 

Ek-2-c

VRETİM KURULUŞLARI
No MUHATAP il-MALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(TL)
1 Üretim Kuruluşları Üretim kayıtlarının kurallara uygun tutalmaması 6.868
2 Üretim Kuruluşları Yetkisiz personel ile üretim sertifikası verilmesi 11.447
3 Üretim Kuruluşları Kalibrasyon gereken ekipman ve cihazların kalibrasyonunun uygun olarak yapılmadan üretim ışlemlerinde kullanılması veya faal halde üretim alanında tutulması 11.447

 

 

Ek-2-ç

  HAVACILIK IŞLETMELERI  
No MUHATAP İHLALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTAR’
(TL)
1 Havacılık İşletmeleri (Seyrüsefer Faaliyetleri) Uçuş izni alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi   11.447
2 Havacılık İşletmeleri (Seyrüsefer Faaliyetleri) ATC talimatlarına riayet edilmemesi ve başka trafiklere tehlike teşkil edilmesi   6.868
3 Havacılık İşletmeleri (Seyrüsefer Faaliyetleri) Yasak, tanditli, tehlikeli ve NOTAM’lı sahaların ihlal edilmesi   11.447
4 Havacılık İşletmeleri (Seyrüsefer Faaliyetleri) Transponder kapalı olarak uçuş gerçekleştirilmesi   11.447
5 Havacılık İşletmeleri (Seyrüsefer Faaliyetleri) Insansız Hava Araçları ile izinsiz uçuş gerçekleştirilmesi   11.447
6 Havacılık işletmesi (Bakım Faaliyetleri) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin zamanında uygulanmaması   11.447
7 Havacılık işletmesi (Bakım Faaliyetleri) Uçuşa elverişlilik sertifikası geçersiz hava aracı ile mevzuata göre izin alınmadan uçuş yapılması   11.447
8 Havacılık işletmesi (Bakım Faaliyetleri) Hava aracına takılı ömürlü malzemenin zamanında değiştirilmemesi   11.447
9 Havacılık işletmesi (Bakım Faaliyetleri) Hava aracının açık arıza ile sefere verilmesi   11.447
10 Havacılık işletmesi (Bakım Faaliyetleri) Bakım sürelerine uygun olmayan şekilde bakım yapmak/yaptırmak   11.447
11 SYK (CAMO) Kalibrasyon gereken ekipman ve cihazlann kalibrasyon yapılmadan kullanılması /kullandırılması   11.447
12 SYK (CAMO) Balonlarda kullanılan yakıt tanklarınm üretici firma tarafından yayınlanan balon Uçuş ve Bakım El Kitabında belirtilen periyotlarda basınç ve korozyon testinin yetkili kuruluş tarafından yapılmaması   6.868
13 SYK (CAMO) Bakım programının 90 gün içinde revize edilmemesi   6.868

 

 
14 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) Onaylı Eğitim Programına uyumsuzluk 6.868
15 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) uB lguya sebebiyet veren denetleme tarihi itibanyla son 1 yıllık SAFA ortalaması 0,4 ten yüksek olan işletmelerin denetimlerinde tespit edilen her bir kategori 3 bulgu için 6.868
16 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) Mevzuatta öngörülen hava aracı takip sisteminin kurulmaması veya işletilmemesi 6.868
17 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri)

aşması

Uçuş personelinin uçuş saati ve görev süresini 6.868
18 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) Gerekli şartları taşımayan uçuş personelinin kullanılması 11.447
19 Havacılık Işletmesi(Operasyon Faaliyetleri) VFR uçuşlar için en yakın ATS birimine iniş bilgisinin uygun iletişim vasıtaları ile bildirilmemesi 2.862
20 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) O– zel yetki onayı gerektiren operasyonlarda onay olmadan operasyon gerçekleştirilmesi 11.447
21 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) Hava aracı tescil işlemleri için talep formlannın açıklamalar kısmında belirlenmiş olan bilgi ve belgelerin eksik olarak gönderilmesi ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen başvuru süreleri dahilinde talepte bulunulmaması 1.717
22 Havacılık İşletmesi (Operasyon Faaliyetleri) Hava aracı sicil kayıtlarında değişiklik olması halinde, ilgilinin, yeni durumun sicile ve kayıt belgesine işlenmesi için on beş gün içinde müracaatta bulunmaması 1.717
23 Havacılık İşletmesi (Yer Hizmetleri Faaliyetleri) Yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi 11.447
24 Havacılık İşletmesi (Yer Hizmetleri Faaliyetleri) Yolcu bagaj eşleştirmesinin kurallara uygun yapılmaması 6.868
25 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) SHT-Eğitim/HUD kapsamındaki eğitimlerin personele verilmemesi 1.717
26 Havacılık İşletmesi veya Temsilcisi Hava aracıyla yapılan taşımalarda yolcu, bagaj, yük, posta hava aracı ve üçüncü şahıs mali sorumluluk 11.447

 

 
  (Hava Ulaşım Faaliyetleri) sigorta yükümlülüklerine aykırı şekilde uçuş gerçekleştirilmesi  
27 Havacılık İşletmesi veya Temsilcisi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) AIP Gen 1.2 kapsamında uçuş izni olmadan havaalanlarımıza iniş/kalkış yapılması 11.447
28 Havacılık İşletmesi veya Temsilcisi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Kargo konşimentosunda beyan edilen malın içeriğine ilişkin yanlış, eksik ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 9.158
29 Havacılık İşletmesi veya Temsilcisi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Hava ulaştırma anlaşmalarma veya tahsis edilen uçuş iznine aykırı operasyon icra edilmesi 11.447
30 Havayolu İşletmesi veya Temsilcisi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yanlış, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle uçuş izni başvurusu yapılması 11.447
31 Havayolu İşletmesi veya Temsilcisi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Bilet satış ve rezervasyon işlemleriyle bilet ilan ve tanıtımlarmda mevzuata aykırı hareket edilmesi 11.447
32 Havayolu İşletmesi veya Temsilcisi

(Hava Ulaşım Faaliyetleri)

SHT-Eğitim/HUD kapsamında eksik, yanlış, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle başvuru yapılması 5.724
33 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Havaalanlarında mevzuat ile belirlenen hizmet hakkının zamanında yerine getirilmemesi 5.724
34 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Uçuş izni Talep Formunun; anılan formun açıklamalar kısmında belirlenen standartlara aykırı doldurulması 1.717
35 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri)

taşınması

Mevzuatta belirtilen izine tabi maddelerin izinsiz 11.447
36 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Tehlikeli maddelerin kurallara uygun taşınmaması 6.868
37 Havacılık İşletmesi veya Temsilcisi (Güvenlik

Faaliyetleri)

Hava aracı güvenlik kontrolünün ve aramasmın mevzuata uygun yapılmaması 6.868

 

 
38 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yolcu hakları kapsamında hazırlanması gereken istatistiksel verilerin zamanında teslim edilmemesi veya hatalı girişlerin yapılması 11.447
39 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yolcu hakları kapsammda SHGM’ye eksik, yanlış, geçersiz, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle açıklama yapılması 11.447
40 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yolcu hakları ilgili mevzuatı kapsamında Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmış başvurularda yolcuya verilmiş hakların zamanında sunulmaması 11.447
41 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yolcu hakları ilgili mevzuatı kapsamında Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmış başvurularda yolcuya verilmiş hakların zamanında sunulmaması 11.447
42 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Havaalanlarmda mevzuat ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarm (hizmet hakkı,…) zamanında yerine getirilmemesi 11.447
43 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Yolcu hakları kapsamında SHGM’ye eksik, yanlış, geçersiz, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle açıklama yapılması (yanlış beyan) 11.447
44 Havacılık İşletmesi (Hava Ulaşım Faaliyetleri) Başvurunun ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmemesi, yolcunun Genel Müdürlüğümüze başvuru yapması sonrasında başvurunun olumlu değerlendirilerek mevzuat ihlalinin tespit edilmesi 11.447
45 Havaalanı İşletmecisi Yolcu hakları kapsamındaki resmi yazılara zamanında cevap verilmemesi sebebi ile hak kaybına neden olunması 11.447
46 Havaalanı İşletmecisi Yolcu hakları ilgili mevzuatı kapsamında görev ve sorumluluklarm zamanında yerine getirilmemesi 11.447

 

 

Ek-2-d

BALON İŞLETMELERİ
No MUHATAP İTILALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTAR
İ
(TL)
1 Balon İşletmesi Kalibrasyon gereken ekipman ve cihazların kalibrasyon yapılmadan kullanılması 6.868
2 Balon İşletmesi Ticari uçuşlarda her balon için mevzuata uygun yolcu manifestosu hazırlanmaması 1.717
3 Balon İşletmesi Bakımların Uçuş ve Bakım El Kitabmda belirtilen periyotlarda ve yetkili kuruluşlar eli ile yapılmaması 11.447
4 Balon İşletmesi Mevzuata uygun sigorta gerekliliklerini sağlamadan uçuş planlanması veya yapılması 11.447
5 Balon İşletmesi Uçuş operasyonu yapan sıcak hava balonu pilotunun güncel mevzuata uygun geçerli bir pilot lisansmın bulunmaması 11.447
6 Balon İşletmesi Uçuş operasyonu yapan sıcak hava balonu pilotunun güncel mevzuatça belirlenen İngilizce dil belgesine sahip olmaması 6.868
7 Balon İşletmesi İşleticinin yer ekibi üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen sayıda olmaması veya eğitimi almamış olması 4.006
8 Balon İşletmesi Uçuş planı göndermeden uçuş yapılması 6.868
9 Balon İşletmesi Uygun olmayan meterolojik koşulda uçuş yapılması 11.447
10 Balon İşletmesi Uçuşlarda mevzuat gereği olan tanditlere uyulmaması ve bildirimlerin yapılmaması 6.868
11 Balon İşletmesi İletişim frekanslarını ve 121.5 MHz acil frekansı kapsayan hava bantlı çalışır bir telsiz olmadan uçuş yapılması 4.006
12 Balon İşletmesi Tescil işaretinin, her bir balon üzerine mevzuata uygun büyüklük ve şekilde uygulanmamış olması 4.006
13 Balon İşletmesi Mevzuatca belirlenmiş olan maksimum yolcu miktarına uyulmadan fazla yolcu ile kalkış yapılması 11.447

 

Ek-2-e

YER HIZMETLERI KURULUŞLARI
No MUHATAP HILALiN AÇIKLAMASI CEZA
TUTAR’
(TL)
1 Yer Hizmetleri Kuruluşu Mevzuatta belirtilen eğitimlerin personele verilmemesi 4.006
2 Yer Hizmetleri Kuruluşu Mevzuatta belirtilen tazeleme eğitimlerinin personele zamanında aldırılmaması 1.717
3 Yer Hizmetleri Kuruluşu Personele temel eğitimlerden sonra işbaşı eğitimlerinin aldırılmaması 2.862
4 Yer Hizmetleri Kuruluşu PAT sahalannda Araç Kullanma Belgesi olmadan veya gerekli eğitimi almadan araç kullanılması 5.724
5 Yer Hizmetleri Kuruluşu Araç ve teçhizatta yangın söndürme cihazının bulunmaması

 

1.717
6 Yer Hizmetleri Kuruluşu Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakım kontrollerinin yapılmaması, cihazların arızalı ve kullanılamaz olması 1.717
7 Yer Hizmetleri Kuruluşu Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmemiş olan kuruluş eğitimcisinin eğitim vermesi 11.447
8 Yer Hizmetleri Kuruluşu Genel Müdürlüğümüzden eğitim yetkisi almadan eğitim verilmesi 11.447
9 Yer Hizmetleri Kuruluşu Hizmet verilen her bir uçak için ulusal ve uluslar arası kurallarda belirtilen emniyet tedbirlerinin alınmaması 1.717
10 Yer Hizmetleri Kuruluşu SHY-22 Yönetmeliği kapsamında Kalite Yönetim Sisteminin kurulmaması 6.868
11 Yer Hizmetleri Kuruluşu SHT-Eğitim/HUD kapsamında eksik, yanlış, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle başvuru yapılması 5.724

 

12 Yer Hizmetleri Kuruluşu SAFA / SANA denetlemelerinde kontrol listesinin D bölümündeki maddelerde kategori 3 bulguya sebebiyet verilmesi 6.868
13 Yer Hizmetleri Kuruluşu Gerçekleşen eğitimle ilgili kayıtların istasyonda bulundurulmaması 1.717
14 Yer Hizmetleri Kuruluşu Teçhizat bakımının mevzuatm kabul ettiği ve aracın bakım el kitabında yer alan periyoda ve usule uygun olarak yapılmaması 1.717
15 Yer Hizmetleri Kuruluşu Uçağa kabul esnasında yolcu-kimlik eşleştirmesinin yapılmaması 4.006
16 Yer Hizmetleri Kuruluşu Yük kontrolü ve denge hesaplarının yanlış yapılması 6.868
17 Yer Hizmetleri Kuruluşu Ön izin ve çalışma ruhsatı olmadan hizmet verilmesi 11.447
18 Yer Hizmetleri Kuruluşu Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında onay durmadan hisse devri yapılması, 6.868
19 Yer Hizmetleri Kuruluşu Aynı istasyon için bir önceki denetimde tespit edilen bulgunun tekrarlanması 6.868

 

Ek-2-f

YETKILI HAVACILIK TIP MERKEZLERI
No MUHATAP İBIALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(11)
1 Yetkili Havacılık

Tıp Merkezleri

Sağlık kayıtlarının mevzuatlara uygun tutulmaması 6.868
2 Yetkili Havacılık

Tıp Merkezleri

e.   Y tkisiz personel ile sağlık sertifikası düzenlenmesi 11.447
3 Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri Sağlık muayenelerinde tespit edilen bulgu, tanı ve sağlık problemlerinin kayıtlara işlenmemesi 11.447
4 Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri Sağlık raporlarının gerçeğe ve mevzuata aykırı şekilde düzenlenmesi 11.447
5 Yetkili Tıp Merkezleri Havacı.lık Şahsi ve kurumsal hazırlanan her türlü tıbbi özel evrak ve işin, yasal korumaya konu olmasa bile her türlü yazılı ya

da sözlü yoldan öğrenilen şahsi tıbbi teknik bilginin, .     . .

ilgisiz üçüncü şahıslarla paylaşılması yolu ile tıbbi

gizliliğin ihlal edilmesi

11.447

 

Ek-2-g

HAVAALANI İŞLETMESİ VE SEYRÜSEFER HIZMET SAĞLAYICILARI
No MUHATAP lITLALiN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(TL)
1 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlarcı Kuruluşlar Geçerli sağlık raporu veya ilgili dereceye sahip olmayan hava trafik kontrolörü tarafından hizmet verilmesi 11.447
2 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar Seyrüsefer cihazlarmm bakım kayıtlarının kurallara uygun kayıt altına alınmaması 6.868
3 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ATSEP lisans’ ve ilgili derecesi olmayan personel tarafindan bakım yapılması 11.447
4 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar Kalibrasyon gereken ekipman ve cihazların kalibrasyon yapılmadan bakımda kullanılması veya faal halde bakım alanında tutulması 11.447
5 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar Tespit edilen veya bildirilen anzalann kontrollü doküman kayıtlarının tutulmaması 4.006
6 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin bakımlarında kontrollü bakım dokümanlarma uygun şekilde kontrol işlemlerinin yapılmaması 6.868
7 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin uçuş

kontrolleri esnasmda veya hizmet veremeyecek durumda olmaları halinde NOTAM yayını yapılmaması

11.447
8 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar Bakım kayıt evraklannda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgi verilmesi 11.447
9 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin monitör değerleri limit dışı olmasına rağmen hizmette tutulması 6.868
10 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin limit değerlerinin cihaz veya sistemlerin bakım manuellerinde belirtilen değerlerin dışında ayarlanmış olması, 6.868
11 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin bakımlarının periyot ve toleranslanna uygun olarak

gerçekleştirilmemesi

6.868

 

 
12 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar Havaalanlarında bulunan Haberleşme ve Seyrüsefer cihazlarmm frekanslarmın Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP)’nm ilgili bölümünde bulunmaması 6.868
13 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar CNS kapsamındaki cihaz veya sistemlerin uçuş kontrollerinin belirlenen periyot ve toleranslarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi 6.868
14 Havaalanı İşletmecisi Havaalanı kılavuzu ve talimatlarında belirtilen bilgilerin yanlış olması 1.717
15 Havaalanı İşletmecisi Hava ve kara araçları için gerekli görsel yardımcılarm (işaretleme, ışıklandırma, levha, gösterge) sağlanmaması ve idame ettirilmemesi 6.868
16 Havaalanı İşletmecisi Hava taşıma operasyonları sırasında gerekli kurtarma ve yangın söndürme teçhizatının sağlanmaması ve idame ettirilmemesi 11.447
17 Havaalanı İşletmecisi Kurtarma ve yangın söndürme araçlarının bakımının onaylı prosedürlere göre yapılmaması 6.868
18 Havaalanı İşletmecisi Havaalanı acil durum planının olmaması, güncel tutulmaması veya personele gerekli eğitimlerin verilmemesi 6.868
19 Havaalanı İşletmecisi Havaalanının mevzuat ve talimatlara göre yapılması gereken iç denetimlerinin gerektiği gibi yapılmaması 4.006
20 Havaalanı İşletmecisi Mânialann kontrolü ile ilgili gerekliliklere aykırı hareket edilmesi 4.006
21 Havaalanı İşletmecisi Yabani hayvan tehlikelerinin azaltılması konusunda, mevzuatm gerektirdiği tedbirlerin alınmaması 4.006
22 Havaalanı İşletmecisi Uçuş emniyeti açısından risk doğurabilecek havaalanı bilgilerinin doğru ve güncel olarak Havacılık Bilgi Yayınlarında yayımlanmasının sağlanmaması 11.447
23 Havaalanı İşletmecisi Pist, apron ve taksiyolu gibi kaplamalı sahalarda uçuş can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek unsurlar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması 11.447
24 Havaalanı İşletmecisi Her bir personel için mevzuat kapsamında gerekli eğitim yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 3.434
25 Heliport İşletmecisi Heliport ve çevresinde uçuş can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek unsurlar karşısında gerekli tedbirlerin alınmaması 6.868

 

Ek-2-ğ

TERMINAL İŞLETMESİ, SIHIII VE GAYRI SİHHI İŞYERLERİ
No MUHATAP II-HALIN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(TL)
1 Terminal

İşletmeleri, Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri

Terminaller, sıhhi işyerleri ve gayrisıhhi işyerlerinde acil durum veya yangından korunma planının

oluşturulmaması veya mevcut durumu yansıtmaması

6.868
2 Terminal

İşletmeleri, Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri

Her bir personel için mevzuat kapsamında gerekli eğitim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 1.717
3 Terminal

İşletmeleri, Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri

işyerlerine ait üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasının yaptınlmaması veya güncel olmaması 11.447
  Terminal

İşletmeleri, Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri

4

işyerinde gerekli yangın tedbirlerinin alınmaması (yangın tüpü ve gerekli teçhizatın bulunmaması periyodik kontrollerin yaptınlmaması ve benzeri)

6.868
5 Terminal

İşletmeleri, Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri

işyerlerinde yapılan tadilat, inşa ve değişikliklerin SHY­33A ve SHY-33B kapsamında Genel Müdürlüğümüze

bildirilmemesi

6.868
6 Terminal

İşletmeleri, Gayrisıhhi

İşyerleri (Akaryakıt İşletmeleri ve

İkram Kuruluşları)

Verilen hizmetlerde ulusal ve uluslararası kurallarda belirtilen emniyet tedbirlerinin alınmaması 3.434
7 Terminal

İşletmeleri, Gayrisıhhi

İşyerleri (Akaryakıt

Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmemiş olan kuruluş eğitimcisinin eğitim vermesi 3.434

 

  Işletmeleri ve ikram Kuruluşları)    
8 Terminal İşletmeleri. Aynı havaalanı/terminal için bir önceki denetimde tespit edilen bulgunun tekrarlanması 4.006
9 Terminal İşletmeleri. Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı havayolu yolcuları mevzuatına aykırılık tespit edilmesi halinde 6.868

 

 

Ek-2-h

İLGİLİ KURULUŞLAR İÇIN ORTAK MADDELER
No MUHATAP HILALiN AÇIKLAMASI CEZA
TUTAR’
(TL)
1 İlgili Kuruluş Denetçinin görevini yapmasının engellenmesi ve istediği bilgi ve belgelerin paylaşılmaması 6.868
2 İlgili Kuruluş Denetimlerinde tespit edilen ilgili uygunsuzluğun mevzuatta belirtilen veya bildirilen zamanda giderilmemesi 6.868
3 İlgili Kuruluş Eğitim kayıtlarının mevzuatlara uygun tutulmaması veya saklanmaması 6.868
4 İlgili Kuruluş SHT 17-2 ve SHT 17-3 talimatlarma göre verilmesi
gereken eğitimler olmaksızın personel çalıştırılması
6.868
5 İlgili Kuruluş SHT 17.2 kapsamında sertifikasız tarayıcı personel çalıştırılması 11.447
6 İlgili Kuruluş SHT 17.3 kapsamında organizasyon yapısının oluşturulmaması 6.868
7 İlgili Kuruluş Mevzuatın öngördüğü güvenlik yöneticisinin atanmaması 4.006
8 İlgili Kuruluş Onaysız havayolu güvenlik planı ile faaliyette bulunulması 6.868
9 İlgili Kuruluş Onaylanmış güvenlik planına uygun hareket edilmemesi 6.868
10 İlgili Kuruluş Onaysız hava taksi güvenlik planı ile faaliyette bulunulması 6.868
11 İlgili Kuruluş Yetki belgesiz hava kargo acenteliği yapılması 11.447
12 İlgili Kuruluş Standartlara uygun olmayan cihazların kullanılması 6.868
13 İlgili Kuruluş Yolcu, personel ve bagajlara yönelik taramanın mevzuata uygun olarak yapılmaması 6.868
14 İlgili Kuruluş Yasaklı maddelerin tanditli alanlara geçirilmesi 11.447
15 İlgili Kuruluş ikram güvenliği uygulamalarının mevzuata uygun yapılmaması 6.868
16 İlgili Kuruluş Kargo terminallerinde mevzuata uygun kargo güvenliği tedbirlerinin alınmaması 6.868
17 İlgili Kuruluş Havacılık güvenliği mevzuatma uygun kayıt tutulmaması 1.717

 

 

18 İlgili Kuruluş Havacılık güvenliği mevzuatma uygun bildirim/raporların gönderilmemesi 1.717
19 İlgili Kuruluş Hava tarafı ve güvenlik tanditli alanlarda havaalanı giriş kartı olmayan personel çalıştırılması 11.447
20 İşletmeler Izinsiz lazer ve/veya havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesi 6.868
21 Kargo Acentelerı H.                                                                    S     T-17.6’da belirtilen standartta personel istihdam

edilmemesi

4.006
22 İşletmeler İlgili mevzuat kapsamında yönetici personelin onaylatılmaması 6.868

 

 

Ek-2-1

ŞAHISLAR
No MUHATAP İIILALİN AÇIKLAMASI CEZA
TUTARI
(TL)
1 Bakım Personeli Bakım çıkış sertifikasmda belirtilen bakımların yapılmadığını bilerek veya yapıldığmı doğrulamadan bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi 2.862
2 Bakım Personeli Yetki belgesindeki yetki ve sınırlamalar dışında kalan bakımların gerçekleştirilmesi 1.717
3 Bakım Personeli Kalibrasyonu gerektiği halde kalibrasyonu geçen teçhizat ile bakım yapılması 1.717
4 Bakım Personeli Tespit edilen eksikliklerin /bulgulann, arızalarm kayıtlara işlenmemesi 1.717
5 Pilotlar Uçuş emniyetinin kasıtlı olarak riske edilmesi 11.447
6 Pilotlar Uçuş izni almmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi 6.868
7 Pilotlar ATC talimatlanna riayet edilmemesi ve ilgili trafiklere tehlike teşkil edilmesi 6.868
8 Pilotlar Yasak, tanditli, tehlikeli ve NOTAM’lı sahaların ihlal edilmesi 6.868
9 Pilotlar Transponder kapalı olarak uçuş gerçekleştirilmesi 6.868
10 İHA Pilotları veya Şahıslar İnsansız Hava Araçları ile izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş gerçekleştirilmesi 6.868
11 İHA Pilotları veya Şahıslar İHA’nın ait olduğu sınıftaki zorunlu teçhizat gerekliliklerine uyulmadan uçuş yapılması 1.717
12 İHA Pilotlan veya Şahıslar Bakım el kitaplarmdaki gerekliliklere uygun bakım yapılmadan uçuş yapılması 1.717
13 İHA Pilotlan veya Şahıslar 25 kilogram üstü İHA’ya üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırılmadan uçuş yapılması 6.868
14 İHA Pilotları veya Şahıslar Uçuş operasyon el kitabı ve pilot lisansı gerekliliklerine uyulmadan uçuş yapılması 1.717
15 İHA Pilotlan veya Şahıslar Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması 6.868
16 İHA Pilotları veya Şahıslar Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi veya güvenliğinin tehlikeye atılması 1.717

 

 
17 Balon Pilotu Balon GPS Analiz Genelgesinde tanımlanan ihlallerden birinin yapılması 1.717
18 Balon Pilotu Plan göndermeden uçuş yapılması 1.717
19 Balon Pilotu Uygun olmayan meterolojik koşulda uçuş yapılması 4.006
20 Balon Pilotu Uçuş yapıldığı halde, ilgili uçuş planınm iptal edilmesi 1.717
21 Balon Pilotu Uçuşlarda mevzuat gereği olan tanditlere uyulmaması ve bildirimlerin yapılmaması 1.717
22 Balon Pilotu Gerekli ekipman eksik olduğu halde uçuşun gerçekleştirilmiş olması 2.862
23 Balon Pilotu Uçuş operasyonu yapan sıcak hava balonu pilotunun güncel mevzuata uygun geçerli bir pilot lisansınm bulunmaması 6.868
24 Balon Pilotu Uçuş operasyonu yapan sıcak hava balonu pilotunun güncel mevzuatça belirlenen ingilizce dil belgesine sahip olmaması 3.434
25 Balon Pilotu İletişim frekanslarını ve 121.5 Mliz acil frekansı kapsayan hava bantlı çalışır bir telsiz olmadan uçuş yapılması 1.717
26 Balon Pilotu Mevzuatca belirlenmiş olan maksimum yolcu miktarına uyulmadan fazla yolcu ile kalkış yapılması 4.006
27 Balon Işletmesi Uçuşlarda mevzuat gereği olan tanditlere uyulmaması ve bildirimlerin yapılmaması 3.434
28 FTO Teorik Bilgi Eğitmenıi/Oğretmeni Genel Müdürlükçe yetkilendirilmeyen öğretmenlerin teorik bilgi eğitimi vermesi 4.006
29 FTO Yönetici Personeli Mevzuata ve eğitim el kitabına uygun eğitim verilmemesi 1.717
30 TRTO Yönetici Personeli Mevzuata ve eğitim el kitabına aykırı eğitim verilmesi 1.717
31 Yetkili Uçuş Tabibi Sağlık sertifikaları düzenlemelerinde geçerlilik periyodunu etkileyecek hatalı düzenlemeler yapılması 1.717
32 Yetkili Uçuş Tabibi Mevcut kısıtlamaların sağlık sertifikalanna kaydedilmemesi 1.717
33 Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri Tabipleri Sağlık muayenelerinde tespit edilen bulgu ve tanılarm kayıtlara işlenmemesi 4.006
34 Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri Tabipleri Elverişsizlik gerektiren tespite rağmen elverişlilik kanaati veya kararı belirtilmesi 11.447

 

 
35 Uçuş Personeli / Eğitmeni Geçersiz lisans ve yetki ile uçuş yapılması, eğitim verilmesi ya da kontrol uçuşu yapılması 6.868
36 Uçuş Personeli/ Eğitmeni VFR uçuşlar için en yakın ATS birimine iniş bilgisinin uygun iletişim vasıtaları ile bildirilmemesi 1.717
37 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Yetkili olunmayan uçakta eğitmenlik yapılması 4.006
38 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Mevzuata aykırı olarak uçuş ya da görev saati limitinin aşılması 1.717
39 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Pilot sertifikası askıya alınmış olmasına rağmen uçuş yapılması 6.868
40 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Geçerli bir sağlık sertifikası olmadığı halde uçuş yapılması 6.868
41 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Tip ve sınıfı olmadan uçuş yapılması 6.868
42 Uçuş Personeli/ Eğitmeni ATC talimatlarına bir riskten kaçırma amacı olmaksızın kasıtlı olarak uyulmaması 1.717
43 Uçuş Personeli/ Eğitmeni ATC talimatlarına ve izinlerine aykırı olarak kasıtlı olarak taksi, kalkış veya iniş yapılması (riskten kaçmma ve acil haller ihlal olarak değerlendirilmez) 1.717
44 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Telsiz bağlantısınm ve/veya transponder kodunun bilinçli olarak aktif tutulmaması 1.717
45 Uçuş Personeli/ Eğitmeni NOTAM lara aykırı operasyon yapılması 2.862
46 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Mevzuata veya onaylı Uçuş İşletme El Kitapları limitlerine aykırı alkol kullanılması 6.868
47 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Uçuş öncesi gerekli olan kontrollerin yapılmaması 1.717
48 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Uçak loguna gerekli kayıtların girilmemesi 2.862
49 Uçuş Personeli/ Eğitmeni ICAO Ek 2, ATM 501 (DOC 4444) ve Türkiye ALP’sinde belirtilen VFR kurallara aykırı uçuş yapılması 1.717
50 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Yetersiz yakıt ile uçuşa başlanması 2.862
51 Uçuş Personeli/ Eğitmeni Hava/yer bantları kullanılarak yapılan telsiz konuşmalarında freyzyoloji dışında havacılık adabına uygun olmayan ifadeler kullanılması 1.717
52 Uçuş Personeli Steril kokpit kıırallarının ihlal edilmesi 2.862
53 Hava Trafik Kontrolörleri Mevzuata uygun geçerli sağlık raporu olmadan hizmet verilmesi 1.717

 

 
54 Hava Trafik kontrolörü Hava/yer bantları kullanılarak yapılan telsiz konuşmalarında freyzyoloji dışında yapılacak konuşmalarda havacılık adabma uygun olmayan ifadeler kullanılması 1.717
55 AIIVI Memurları Hava/yer bantları kullanılarak yapılan telsiz konuşmalarinda freyzyoloji dışında yapılacak konuşmalarda havacılık adabına uygun olmayan ifadeler kullanılması 1.717
56 Üretim Kuruluşlan Personeli Üretim aşamalarına ait kayıtların kurallara uygun tutulmaması 1.717
57 Üretim Kuruluşları Personeli Üretim aşamalarma ait kontrollerde tespit edilen eksikliklerin kayıtlara işlenmemesi 1.717
58 Kural Tanımaz Yolcu Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallannın ihlal edilmesi 1.717
59 Yolcu Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullanılması 1.717
60 Hava Aracı sahibi Bakım sürelerine uygun olmayan şekilde bakım yapılmasıiyaptınlması 11.447
61 şahıslar Genel Müdürlükçe yapılan teorik bilgi smavlarında kopya girişiminde bulunulması 1.717
62 Şahıslar Sağlık muayenesinde, muayene kayıtlarında eksik veya yanlış beyanda bulunulması 1.717
63 Şahıslar Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması 11.447
64 Şahıslar Güvenlik kontrol noktalarmda uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 2.289
65 Şahıslar Hava tarafı ve güvenlik tanditli alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girişine yardımcı olunması 2.289
66 Şahıslar Havaalanı giriş kartım uygunsuz kullanılması 1.145
67 Şahıslar Izinsiz lazer ve/veya havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesi 1.717