SHGM, Meteorolojik Durumlar Koordinasyon Komitesi (MDKK) Genelgesini Yayımladı

0
243
shgm logoÜlkemizde meydana gelen olağandışı meteorolojik şartlar sebebiyle hava ulaşımında yaşanan sıkıntıları, dünyadaki örneklerine benzer, paydaşların etkin katılımıyla, havaalanlarında emniyetin sağlanması ve yolcu mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, komitelerin kurulması kararlaştırılmış, bu konudaki hususlara açıklık getirmek amacıyla bir takım tedbirlerin alınması hâsıl olmuş, ve konuyla ilgili Meteorolojik Durumlar Koordinasyon Komitesi (MDKK) Genelgesi yayımlanmıştır.

 

976814450
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İlgi Mevzuatlar Daire/Birim Havaalanları Dairesi
2920, 5431 Sayılı Kanunlar Şube –
SHY-14A ve SHY-22 Yönetmeliği Değişiklik No –
Değişiklik Tarihi –
Sayı :
Konu : Meteorolojik Acil Durum
Komitesi (MADKOM) Genelgesi
GENELGE
HAD – 2016/01
Malumları olduğu üzere, 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b, d, m, p, s)
fıkralarında yer alan Genel Müdürlüğümüz görevleri kapsamında Türk Sivil Havacılığında
yaşanan gelişimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirlerin önceden alınması ve bu
tedbirlere uyum için ilgili her kuruluşun gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir.
Dünyadaki örneklerine benzer, paydaşların etkin katılımıyla, havaalanlarında emniyetin
sağlanması ve yolcu mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, havalimanı işletmecisi
başkanlığında, Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)’nın 28
inci ve Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 19, 20 ve 25 inci maddeleri
çerçevesinde, komitelerin kurulması gerekmektedir.
Bu kapsamda, her havalimanı için ayrı olmak üzere, birer komite kurulması gerekmekte olup,
havaalanlarında teşkil edilecek olan bu komiteler ile ilgili olarak aşağıdaki usul ve esaslara
hassasiyetle uyulması zorunludur.
Tanımlar:
Bu Genelge’de yer alan;
a) MADKOM: Her havalimanı için ayrı olmak üzere, havaalanındaki uçuş
operasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek olağandışı meteorolojik şartların
etkilerini azaltmak veya önceden belirleyerek önlem almak amacıyla havaalanı
işletmecisi tarafından o havaalanının en üst yöneticisi (Havalimanı
Başmüdürü/Müdürü) başkanlığında, o havaalanındaki tüm işletmelerin
temsilcilerinin içerisinde yer aldığı Meteorolojik Acil Durum Komitesini,
b) Olağandışı meteorolojik şartlar: Aşırı yağış, rüzgâr, fırtına, kum/toz fırtınası, sis,
yıldırım, buzlanma vb. gibi hava hadiselerini,
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin ‘https://www.shgm.gov.tr’ adresini ziyaret ediniz.
46715750-100.01-13-1774/E.527 04/03/2016
976814450
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İlgi Mevzuatlar Daire/Birim Havaalanları Dairesi
2920, 5431 Sayılı Kanunlar Şube –
SHY-14A ve SHY-22 Yönetmeliği Değişiklik No –
Değişiklik Tarihi –
c) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
Usul ve Esaslar:
1) Her havalimanı için ayrı olmak üzere, havalimanı kapasitesini olumsuz yönde
etkileyecek olağandışı meteorolojik şartların etkilerini azaltmak veya önceden
belirleyerek önlem almak için havaalanı işletmecisi tarafından o havaalanının en üst
yöneticisi (Havalimanı Başmüdürü/Müdürü) başkanlığında, o havaalanındaki tüm
işletmelerin temsilcilerinin yer aldığı MADKOM adında bir komite kurulmalıdır.
2) MADKOM tarafından, görev yapılan havaalanındaki geçmiş ve güncel veriler de
göz önüne alınarak, olağandışı meteorolojik şartlarda tüm paydaşların görev, yetki
ve sorumluluklarını da tanımlayan, o havaalanı için MADKOM’un çalışma usul ve
esaslarının belirlendiği ve uygulamada izlenecek prosedürlerin detaylarının yer
aldığı bir Talimat hazırlanır.
3) Olağandışı meteorolojik şartlarda, hava-kara taraflarında verilecek hizmetlere ve
yapılacak işlere ilişkin görev ve sorumluluklar önceden net ve uygulanabilir şekilde
belirlenir ve birinci maddede yer alan Talimat içerisinde açıkça belirtilir.
4) Havaalanı işletmecisi, işlettiği her bir havaalanı için ayrı ayrı hazırladığı birinci
maddede belirtilen Talimatların bir örneğini güncel olarak SHGM’ye gönderir.
5) Önceden alınan veya anlık meteorolojik verilere dayanarak, paydaşlarla birlikte,
havaalanı kapasitesi kısıtlanmasına ilişkin standartlar belirlenir. Tüm havayolları,
MADKOM tarafından belirlenen kapasite kısıtlamalarına uymak zorundadır.
6) MADKOM, olağandışı meteorolojik şartların kısa süre içinde oluşacağının
beklenmesi veya ortaya çıkması durumunda derhal toplanır.
7) MADKOM, olağandışı meteorolojik şartlar haricinde, yılda en az iki kez toplanır ve
olası senaryoları uygulamalı olarak Talimat kapsamında gözden geçirir. Bu
toplantılarda ayrıca, olağandışı meteorolojik şartlar meydana gelmeden önce, o
havaalanındaki ilgili tüm kuruluşların personel, eğitim, teçhizat, malzeme, bakım
vb. hususlarda yeterli olup olmadığı değerlendirilir ve bu konuda her türlü tedbir
önceden alınır.
8) MADKOM’un etkin şekilde çalışması için; havaalanı işletmecisince hava tarafı
faaliyetlerinin kolay bir şekilde izlenebilmesine imkân verecek özellikte bir kriz
merkezi oluşturulur ve bu kriz merkezinde her türlü iletişim olanakları ile kriz
sırasında kullanılması gerekebilecek tüm bilgi belgeler hazır bulundurulur.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin ‘https://www.shgm.gov.tr’ adresini ziyaret ediniz.
976814450
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İlgi Mevzuatlar Daire/Birim Havaalanları Dairesi
2920, 5431 Sayılı Kanunlar Şube –
SHY-14A ve SHY-22 Yönetmeliği Değişiklik No –
Değişiklik Tarihi –
9) MADKOM üyeleri, belirlenen kriz merkezinde hazır bulunmalı ve gelişmeler
hakkında SHGM’yi bilgilendirmelidir.
10) MADKOM’un teşkil edildiği havaalanındaki tüm işletmeler, MADKOM tarafından
alınan tüm kararlara uymak zorundadır.
11) Havaalanı işletmeleri en geç 1 Nisan 2016 tarihine kadar işletmekte oldukları her
havaalanında yukarıda belirtilmiş olan usul ve esaslarda MADKOM adında bir
komite oluşturmak ve SHGM’ye bilgi vermek zorundadır.
12) Bu Genelge’nin yayımlanma tarihinden itibaren HAD-2016/1 numaralı
Meteorolojik Durumlar Koordinasyon Komitesi Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.
MADKOM’un çalışmaları, Genel Müdürlüğümüz tarafından, SHY-14A’nın 29 uncu ve
SHY-22’nin 21 inci maddelerine göre, periyodik olarak denetlenecek olup, bu Genelge’de
belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun
143 üncü maddesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para
Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin ‘https://www.shgm.gov.tr’ adresini ziyaret ediniz.