KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

0
235

shgm1

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI
(SHT – KABİN YOL BOYU)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, havayolu işletmelerinin kabin emniyet ve
güvenlik prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerine getirildiğini
kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilecek kabin yol boyu denetimlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanununa göre yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri ile bu işletmelerde görev yapan
kabin ekibi üyelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, 06/03/2013 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik
Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (SHY-TD01), 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Ticari Hava Taşıma İşletmeleri
Yönetmeliği (SHY-6A) ve 24/08/2010 tarihli ve 11111 sayılı Uçakla Ticari Hava Taşıma
İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatına (SHT-OPS 1) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4– (1) Bu talimatta yer alan;
a) Denetçi: SHY-TD01 Yönetmeliği kapsamında teknik denetçi olarak atanmış Genel
Müdürlük personelini,
b) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) Haberli denetim: İşletmeye önceden haber verilmek suretiyle planlanan ve
gerçekleştirilen kabin yol boyu denetimini,
e) Habersiz denetim: İşletmeye haber vermeksizin planlanan ve gerçekleştirilen
kabin yol boyu denetimini,
f) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı,
g) İşletme: SHY-6A Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük tarafından yolcu
taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş havayolu işletmelerini,
ğ) Kabin Amiri: Gerekli eğitim ve kontrol uçuşlarını tamamlamış ve işletme
tarafından görevlendirilmiş kıdemli kabin ekibi üyesini,
h) Kabin Ekibi: Bir uçuş görevinin yapılmasında kokpit ekibinin dışında, esas görev
yeri hava aracının kabini olan ve işletme tarafından gerekli temel ve yenileme eğitimleri
verilmiş sertifikalı personeli,ı) Kokpit ekibi: Hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu pilotlar ile varsa uçuş
mühendislerini,
i) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan ramp denetimlerini,
j) SANA: Yerli hava araçlarına yapılan ramp denetimlerini,
k) Sorumlu kaptan pilot: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen ve uçuşun sevk
ve idaresinden sorumlu kaptan pilot veya kaptan pilotun görev yapamaması durumunda geçici
olarak bu görevi üstlenecek pilotu,
l) Teknik denetçi kartı: Teknik Denetçi olarak atanmış Genel Müdürlük personeline
verilen tanıtıcı kimlik kartını,
m) Uçuş ekibi: Bir hava aracının operasyonu için görevlendirilen pilotlar ile kabin
görevlilerinden oluşan ekibi,
ifade eder.
(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve
diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık
kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esas ve Usuller

Kabin yol boyu denetimine ilişkin genel esaslar
MADDE 5– (1) Kabin Yol Boyu Denetimi, bir uçuş operasyonu boyunca işleticiye
ait kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda
tanımlanmış gereklilikler ve emniyetli operasyon uygulamalarıyla olan uyumunu
gözlemlemek amacıyla yapılır.
(2) Kabin yol boyu denetimi en az bir teknik denetçi tarafından,
SHGM.UOD.51859319.FR.47 numaralı kontrol listesine ve EASA tarafından yayımlanan
SAFA Denetim Prosedürleri Rehber Dökümanı Ek-1’inde yer alan Emniyet/Kabin başlıklı B
kategorisine ait tanımlanmış maddelere göre yapılır.
(3) Denetçi, kabin yol boyu denetimi gerçekleştirmeden önce, işleticiye ait kabin
operasyon usulleri ve kabin içi ekipmanları hakkında bilgi sahibi olur.
(4) Denetçi, mevzuat gerekliliklerine ve işletme prosedürlerine uygun olarak hareket
eder, denetim görevi süresince zorunlu olmadıkça yolcularla iletişime geçmez.
(5) Denetçi, uçuş boyunca kokpit ekibinden talep edilmediği sürece kokpite
girmemeye özen gösterir.
(6) Herhangi bir sebeple denetimin yapıldığı uçağın yol boyu veya gidilen meydan
yedeğine inerek orada kalması durumunda işletici, denetçinin uçuş ekibiyle beraber
konaklamasını sağlar.
Kabin yol boyu denetim alanları
MADDE 6- (1) Kabin yol boyu denetimlerinde gözlemlenecek ve değerlendirilecek
aşağıda sıralanan üç genel alan bulunmaktadır. a) Kabin içi alanında, uçak kabininin uçuşa elverişlilik durumu, acil durum
malzemelerinin ve döşemelerin uygunluğu denetlenir. Ekipman kontrolü için uçuş öncesinde
yeterli zaman olmaması durumunda bu kontrol uçuş sonrasında gerçekleştirilir. Bu kontroller,
yolcuların uçakta bulunmadığı ortamda, tercihen yolcu kabulü öncesinde kabin ekibi ile
beraber yapılır. Kontroller, kabin ekibinin görev ve sorumluluklarını engellemeyecek ve
uçağın kalkış saatini, yolcu biniş/iniş süreçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılır.
b) Kabin ekibi üyeleri alanında, uçuş boyunca görevlerini gerçekleştiren atanmış
kabin ekibi denetlenir. Denetçi, söz konusu ekibin bilgisini, kabiliyet ve yeterliliklerini
doğrudan ekibin görevlerini yerine getirmelerindeki süreçleri gözlemleyerek değerlendirir.
c) Uçuşun gözlemlenmesi alanında, kabin yol boyu denetiminde gözlemlenebilen
uçuşun belirli safhaları incelenir. Bunlar uçuş ekipleri arasındaki koordinasyonu, kabin
bagajları gibi süreçleri içine alan birçok maddeyi kapsar. Bu alanlar uçuş öncesinde, uçuş
sırasında ve uçuş bitiminde gözlemlenir.
(2) Görevli kabin ekibi haricinde, uçuşa eğitim amacıyla katılan personel
değerlendirmeden muaf tutulur.
Denetim yöntemleri
MADDE 7– (1) Kabin yol boyu denetimleri, gözetim programı kapsamında
hazırlanan denetim planına göre haberli veya habersiz olarak yapılır.
(2) Denetçi, haberli yapılacak olan denetim için işleticiyi önceden bilgilendirilir.
(3) İşletici, uçuşun sorumlu kaptan pilotunu ve kabin amirini kabin yol boyu
denetiminin yapılacağını bildirir.
(4) Habersiz denetim için işleticiye herhangi bir bildirimde bulunulmaz, denetçi ilgili
uçuşta yolcu olarak bulunur. Uçuşun sonunda tüm yolcular uçağı terk ettikten sonra,
kendisini kabin amirine tanıtır ve yapılan denetime ve sonucuna ilişkin gerekli bilgileri
paylaşır.
Denetimin planlanması
MADDE 8– (1) Denetçi, denetim için gerekli hazırlıklarını uçuştan önce yapar.
Denetçi, hazırlık kapsamında aşağıda yer alan hususları inceler:
a) Kabin ekibi raporları,
b) Kabin ekibi eğitimleri ve yeterlilik kontrolleri,
c) Kabin ekibi sertifikaları ve sağlık sertifikaları,
ç) Daha önce yapılmış kabin yol boyu kontrolleri,
d) SAFA/SANA denetim raporları,
e) Genel Müdürlük tarafından işleticiye yapılan operasyon denetleme raporları,
f) İşletme el kitabının ilgili bölümleri.
(2) Denetçi, denetim planını işleticinin kaliteden sorumlu yönetici personeli ile
koordine eder. Kalite yöneticisi, denetçinin uçuş öncesinde uçuş ekibi ile buluşmasını sağlar.
(3) Denetimin, ekibin uçuşa başladığı ilk sektör haricinde ara bir durakta başlaması
halinde, denetçi kabin amirine denetim hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapar.
(4) Uçağın sorumlu kaptan pilotu, denetçinin uçuş öncesi brifing ve hazırlıklarına
katılmasını, uçağa kabulünü ve tüm ekibinin denetim konusunda yardımcı olmasını sağlar.
(5) İşletici, denetçinin aşağıda belirtilen yerlerde uçuşunu sağlar:a) Denetçiye öncelikle, kabin ekibine tahsis edilmiş koltuklardan boş olan birisi
tahsis edilir. Bu durumda kabin ekibi, denetçiye aşağıda yer alan hususları içeren brifing
verir:
1) Katlanır koltuğun ve kemerlerin kullanış şekli,
2) Can yeleğinin yeri ve kullanımı,
3) Oksijen sistemi
4) Kemer ve sigara ikaz ışıkları, elektronik cihazların kullanımı
5) En yakın acil çıkış ve acil çıkış ışıkları
6) Yolcu emniyet kartı
b) Boş kabin ekibi koltuğu olmaması durumunda, denetçi yolcu koltuğunda uçuş
gerçekleştirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yol Boyu Denetimi ve Denetimin Aşamaları
Denetimin gerçekleştirilmesi
MADDE 9– (1) Denetçi, teknik denetçi kartını göstererek uçuş ekibine kendisini
tanıtır ve yapacağı denetimin amacı hakkında bilgi verdikten sonra ekiple beraber uçağa
geçer. Teknik denetçi kartını denetleme süresince görülebilir bir biçimde taşır.
(2) Kabin yol boyu denetiminde; hava aracı kabininin gözetimi, kabin ekibinin
yeterliliği, uygulanan standart operasyon usullerinin ilgili sivil havacılık kurallarına, işletme
el kitabına ve genel işletici kurallarına uygunluğu denetlenir.
(3) Denetim, yolcuların uçağa binmesini, inmesini ve yolcuların seyahat konforunu
olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılır.
(4) Denetçi, daha iyi gözlem yapabilmek amacıyla, koltuklarının müsait olması
durumunda kabin amiriyle koordine kurarak yer değişimi yapabilir
(5) Denetim, kabin ekibinin görevlerini yapmalarını engellemeyecek şekilde yapılır.
Uçuş öncesi denetim
MADDE 10– (1) Uçuş öncesi aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Kabin plakartları, çıkış, sigara içilmez, acil durum malzemeleri gibi işaretlerinin
okunaklı ve doğru yerinde olduğu,
b) Yangın söndürücülerin; sayısının, yerinin ve yerleşiminin doğruluğu,
c) Oksijen tüplerinin; sayısının, yerinin ve yerleşiminin doğruluğu ile maskesinin
durumu ve bağlantıları,
ç) Koruyucu Solunum Teçhizatının; sayısının, yerinin ve yerleşiminin doğruluğu,
d) İlkyardım çantasının sayısının, yerinin, yerleşiminin ve içeriğinin doğruluğu,
e) Acil durum tıbbi yardım çantasının sayısının, yerinin ve yerleşiminin doğruluğu
f) Megafonun sayısının, yerinin, yerleşiminin doğruluğu ve genel durumu,g) Yolcu koltuklarının;
1) Acil çıkışta olanlarının yatırılmaz olduğu,
2) Yatırma ve dik pozisyona alma mekanizmalarının kullanılabilir durumda olduğu,
3) Minderlerinin kullanılabilir durumda olduğu,
4) Masalarının kilit mekanizmalarının çalıştığı,
5) Kemerlerin ve kilit mekanizmalarının işlevselliği,
ğ) Yolcu servis ünitesindeki oksijen maske kapaklarının kapalı olduğu,
h) Kabin ekibi istasyonlarının;
1) Koltuğunun otomatik kapanabilir olduğu,
2) Koltuk kemerlerinin kilit mekanizmalarının işlevselliği,
3) Koltuk minderlerinin kullanılabilir durumda olduğu,
4) Anons sistemi ve interfon sisteminin çalışır olduğu,
5) El fenerlerinin sabitlenmiş ve çalışır olduğu, ekip can yeleklerinin ve oksijen
maskesi paneli açma aracının bulunduğu,
6) Kabin ekibi koltuk başlıklarının doğru pozisyonda olduğu
ı) Mutfakların;
1) Mandal sisteminin elverişliliği,
2) Çöp yuvalarının kapaklarının uygunluğu,
3) Servis arabalarının kullanışlı ve fren mekanizmasının çalışır durumda olduğu,
işlevselliği ve uygun bir biçimde emniyete alındığı,
4) Sigortaların ve su kesme valflerinin ulaşılabilir bir yerde ve düzgün bir şekilde
etiketlendirildiği,
5) Sıcak su kapama sisteminin işlevselliği,
i) Tuvaletlerin;
1) Duman dedektörünün, yolcu görsel ikazların mevcudiyetleri ve işlevsellikleri,
2) Sabit çöp kapaklarının işlevselliği,
3) Otomatik yangın söndürücü sisteminin işlevselliği,
4) Yerinize dönün işaretinin işlevselliği,
5) Kabin ekibi üyesi çağırma butonunun işlevselliği,
j) Saklama alanlarının;
1) Ağırlık sınırları kartlarının monte edilmiş olduğu,
2) Mandal mekanizmalarının çalışır olduğu,
3) Bu alanlardaki acil durum malzemelerinin ulaşılabilirliği,
k) Ekip bagajlarının düzgün bir şekilde yerleşimi,
l) Tüm acil durum ışıklandırma sisteminin çalışır durumda olduğu,
m) Çıkışların;
1) Genel durumunun uygunluğu;
2) Kapı emniyet şeritlerinin varlığı ve uygunluğu,3) Kapıların uçuş öncesi fonksiyon ve mekanizmalarının çalışır olduğu,
4) İşaret ve plakartlarının uygunluğu,
n) Uçağın onaylanmış azami yolcu koltuk konfigürasyonuna uygun olarak minimum
kabin ekibinin uçakta görevli olduğu,
(2) Emniyet kartlarının aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlendiği
kontrol edilir:
a) Her yolcu için mevcudiyeti
b) Uçak tipi/serisi ile uygunluğu
c) Aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlendiği;
1) Acil durum çıkışlarının yeri ve kullanımı,
2) Tahliye kaydırağının yeri ve kullanımı,
3) Oksijen maskelerinin kullanımı,
4) Yolcu koltuk kemerlerinin kullanımı,
5) Cankurtaran botunun yeri ve kullanımı,
6) Suya acil inişlerde tahliye çıkışları ve kullanımı,
7) Yetişkin ve bebek can yeleklerinin kullanımı,
8) Elektronik aletlerin kullanımı,
9) Bagaj yerleşim kuralları,
10) Kemer ikaz ve sigara içilmez kuralları,
11) Acil durum aydınlatması.
Kalkış öncesi denetim
MADDE 11– (1) Kalkış öncesi aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Kabin ekibi ile yer ekibinin koordinasyonu,
b) Yolcuların ve el bagajlarının işletme standartlarına uygun olarak uçağa kabul
edildiği ve yerleştirildiği,
c) El bagajı ve benzeri maddelerin acil durum malzemelerini engellemediği,
ç) Acil çıkışta oturan yolcuların standartlara uygun oturtulduğu ve acil çıkışlarla ilgili
bilgilendirildiği,
d) Kalkış öncesi yolcu bilgilendirmesinin tüm yolcular tarafından duyulabilir olduğu
ve aşağıdaki konuları içerdiği;
1) Kemer ikaz ve sigara içilmez ışıkları,
2) Çıkışların yerleri,
3) Kemerlerin bağlanması, ayarlanması ve açılması,
4) Cankurtaran botlarının yeri ve kullanımı,
5) Oksijen maskelerinin yeri ve kullanımı,
6) Gerektiğinde özel durumlu yolcu bilgilendirmeleri
7) Yetişkin ve bebek can yeleklerinin kullanımı,
8) Elektronik aletlerin kullanımı,9) Bagaj yerleşim kuralları,
10) Acil durum aydınlatması,
e) Yolcu pencere güneşliklerinin açık olduğu,
f) Kabin ekibinin uyguladığı prosedürlerin, işletmenin onaylı kabin ekibi el kitabına
uygun olarak yerine getirildiği,
g) Yolcuların oturum dağılımının, uçağın ağırlık ve dengesini etkilemeyecek biçimde
yapıldığı,
ğ) Yolcu alımı sırasında yolcular uçaktayken ya da yolcu indirme/bindirme sırasında
yakıt ikmali ve yakıt boşaltımı yapılırken kuralların uygulandığı,
h) Özel durumlu yolcuların uçağa kabulü ve yerleşiminde ilgili sivil havacılık
kuralları ve işletici kurallarının uygulandığı,
ı) Uçağın güvenlik aramasının kabin ekibi tarafından yapılmış olduğu.
Taksi süresince denetim
MADDE 12– (1) Taksi süresince aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Taksi esnasında bütün kabin ekibinin yolcu ve mutfak alanlarının emniyete
alınması gibi emniyetle ilgili bir görevleri bulunmuyorsa, yerlerinde oturdukları ve omuz
kemerlerini bağladıkları,
b) Kalkıştan önce aşağıdaki süreçlerin tamamlandığı:
1) Geri itme işlemi başlamadan kapıların kapatılması ve tahliye kaydıraklarının
kullanıma hazır duruma getirilmesi,
2) Kokpit kapısı güvenlik usullerinin işletme el kitabına uygun olarak uygulanması,
3) Tüm saklama alanlarının düzgün olarak güvence altına alınması,
4) Yolcuların uçağa geldiği ve yolcu kemerleriyle emniyetli şekilde bağlanması, el
bagajlarının ve tüm şahsi eşyalarının, uçağın tahliyesini engellemeyecek ya da yaralanmaya
sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmesi,
Uçuş boyunca denetim
MADDE 13– (1) Uçuş boyunca aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Kalkış boyunca:
1) Kabin ekibinin yerinde ve bel ve omuz kemerlerinin doğru şekilde bağlanmış
olduğu,
2) Boş kabin ekibi koltuğunun güvenli pozisyonda olduğu,
3) Kabin ışıklarını gün ışığına göre ayarlanmış olduğu,
b) Kalkıştan sonra:
1) Kemer ikaz ışıkları söndükten sonra, kemerlerin uçuş süresince bağlı
bulundurulması gerektiği ile ilgili anonsun yapıldığı,
2) Yolcuların kemer ikaz ve sigara içilmez ışıklarına uydukları, uymamaları halinde
ilgili kuralların kabin ekibi tarafından uygulandığı,
3) Türbülans olması halinde, türbülans kurallarının uygulandığı,
4) Kabin ekibinin uçuş emniyeti ve güvenliği ile ilgili görevlerine öncelik verdiği.(2) Kabin ekibinin, aşağıdaki yolculara karşı uygun davranışlar sergilediği kontrol
edilir:
a) Aşırı alkol almış yolcular,
b) Kuraldışı davranan yolcular,
c) Engelli veya hasta yolcular,
ç) Özel dikkat gerektiren yolcular.
İniş öncesi denetim
MADDE 14– (1) İniş öncesi aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Alçalma ve iniş safhalarında yolcu, kabin ve mutfak emniyeti ile ilgili gerekli
tedbirleri alıp kontrolleri sağladığı,
b) Steril kokpit kurallarını uyguladığı,
c) Uygun oturma pozisyonunda ve kemerlerinin bağlı olduğu,
ç) Yolcu pencere güneşliklerinin açık olduğu,
d) Her bir yolcunun, emniyet kemeri ve gerektiğinde varsa omuz bağı bağlı halde bir
koltukta emniyetli bir biçimde oturduğu,
e) Yolculara alçalma ve iniş için gerekli bilgilendirmenin yapıldığı.
İniş sonrası denetim
MADDE 15– (1) İniş sonrası aşağıda sıralanan hususlar kontrol edilir:
a) Kemer ikaz ışıkları sönmeden yolcuların yerinden kalkmadığı, aksi durumda ikaz
anonsunun yapıldığı,
b) Uçak park pozisyonuna yanaştığında ve kemer ikaz ışıkları söndüğünde kapıların
yolcu çıkışı için uygun pozisyona alınması için gerekli komutun verildiği,
c) Ara duraklarda yolcunun başka bir yere gitmek üzere uçakta kaldığı durumlarda,
minimum sayıda kabin ekibinin uçakta kaldığı,
ç) Tüm yolcular uçaktan indikten sonra her bir kabin memurunun sorumlu olduğu
bölgedeki güvenlik kontrolünün yapıldığı,
d) Uçuş boyunca meydana gelen kabin arızalarının işletme prosedürüne uygun
biçimde kayıt altına alındığı.
Acil durum yaşanması
MADDE 16– (1) Uçuşun herhangi bir safhasında acil bir durum yaşanması halinde,
kabin ekibinin acil durum görevlerini kurallara uygun olarak yerine getirdiği kontrol edilir.
Bulguların sınıflandırılması
MADDE 17– (1) Denetleme sırasında, herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde
bulgu olarak yazılır ve tespit edilen bulgular aşağıdaki şekilde seviyelendirilir:
a) Birinci seviye bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, uçuş
emniyetini ve güvenliğini doğrudan etkileyebilecek ciddi bulgulardır.
b) İkinci seviye bulgu: İlgili Sivil Havacılık düzenlemelerine aykırı olan, uçuş
emniyetini ve güvenliğini etkileyebilecek kayda değer bulgulardır.c) Gözlem: Uçuş emniyetini çok az etkileyebilecek bulgular veya sivil havacılık
mevzuatlarında yer alan emniyet ve güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik iyileştirme
istekleridir.
(2) Kalkış öncesinde birinci seviye bulgu tespit edilmesi halinde tespit edilen
bulgunun seviyesine göre aşağıdaki işlemlerden biri uygulanır:
a) Hava aracının kalkışından önce bulgu giderilir,
b) Hava aracının operasyonuna sınırlama getirilir,
c) Hava aracının yolcusuz olarak işletmenin ana üssüne gitmesine izin verilir.
Denetim sonucunun paylaşılması
MADDE 18– (1) Denetçi, uçuş sonrası uçakta bulunan tüm yolcuların uçağı terk
ettikten sonra, kabin ekibine denetleme sonu brifingi yapar.
(2) Denetlemede tespit edilen bulgular ve kategorilerinin yer aldığı kontrol formu
denetçi ve kabin amiri tarafından imzalanır, bir nüshası denetim raporu olarak kabin amirine
teslim edilir.
(3) İşletici raporda yer alan bulgulara ilişkin düzeltici faaliyetleri ve kök-neden
analizi ile birlikte önleyici faaliyetlerini, varsa rapora ilişkin itirazlarını denetleme tarihinden
itibaren birinci seviye bulgular için 10 gün, diğerleri için 30 gün içinde Genel Müdürlüğe
iletir.
(4) Denetimlerde tespit edilen bulgular Genel Müdürlükçe oluşturulan bulgu
havuzunda muhafaza edilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 19– (1) Bu Talimat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen,
denetim bulgularını zamanında kapatmayan işletici ve ilgili personel hakkında 2920 sayılı
Kanuna göre idari yaptırım uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 20- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

23min
1
Uçuş Eğitiminde Yaşanan Sıkıntıların Görüşüldü   Uçuş eğitiminde yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü toplantı FTO TALPA THY TÖSHİD ve TRTO’ların katılımıyla gerçekleşti.
23min
1
Kabi̇N Yol Boyu Deneti̇Mleri̇Ne İLi̇şKi̇N Esas Ve Usuller KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar Amaç MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, havayolu işletmelerinin kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerine getirildiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilecek kabin yol boyu denetimlerine ilişkin usul
23min
2
Türkiye ve Belçika yeni uçuş noktaları için mutabakata vardı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin 16 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da ev sahipliği yaptığı ikili müzakerelerde uçuş gerçekleştirilen hatlar ve ticari haklar yeniden düzenlendi. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Bahri KESİCİ ve Belçika Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Nathalie DEJACE tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile Bel
23min
2
“WE’R From Turkey ” Basın Lansmanı   THY  “WE’R From Turkey ” basın Lansmanı 25Aralıkta
23min
2
TAV, Havalimanı İnşaatında Dünya Birincisi TAV Grup CEO’su Sani Şener TAV, havalimanı inşaatında dünya birincisi Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nde üstlendiği havalimanı projeleriyle öne çıkan TAV İnşaat 1 milyar 245 milyon dolar ciroyla bu alanda dünyanın en büyük şirketi oldu. TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam sözleşme bedeli 16,2 milyar doları aştı. Türkiye ve bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği havalimanı projeleriyle
18h
1
Antalya’dan 16 Yeni Noktaya Uçuş   SunExpress, 2015 yaz sezonunda İzmir ve Antalya’dan dış hatlarda 16 yeni noktaya daha uçmaya başlayacak. Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak şirketi SunExpress, 2015 yaz sezonunda İzmir ve Antalya’dan dış hatlarda 16 yeni noktaya daha uçmaya başlayacak. SunExpress’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket 2015 yaz sezonunda, Antalya’dan yurt dışına gerçekleştirdiği 38 destinasyonu
18h
1
üçüNcü Havaalanina Onay PEKİN’DE ÜÇÜNCÜ HAVAALANINA ONAY Yeni yapılacak havaalanı yıllık 72 milyon kişiye hizmet verecek ve 13,1 milyar dolara mal olacak. Çin hükümeti, başkent Pekin’de inşa edilmesi planlanan yıllık 72 milyon kapasiteli havaalanı projesini onayladı.13,1 DOLARA MAL OLDUÇin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun açıklamasında, havaalanı projesinin 80 milyar yüene (yaklaşık 13,1 milyar ABD doları) mal o
18h
2
Ebola Şüphesi Milano- İstanbul seferini yapan THY ait uçak, bir yolcunun Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle bekletiliyor. Sağlık ekipleri ebola virüsü taşıyan yolcu için harekete geçti. Milano- İstanbul seferini yapan THY ait uçak, bir yolcunun Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle bekletiliyor. Sağlık ekipleri ebola virüsü taşıyan yolcu için harekete geçti. Afrika kökenli olduğu belirtilen yolcu için karantina çalı
18h
2
Kabin Ekipleri Ödüllendirildi Türk Hava Yolları 2013 yılında yüksek performans gösteren kabin ekipleri için pasta kesti. Türk Hava Yolları, yıllık performans değerlendirmesinde en yüksek puanı alan kabin ekiplerini belirledi. Kabin amirlerinin memurları, kabin memurlarının da kabin amirlerini uçuş performanslarına göre değerlendirirken her uçuş sonrası yapılan değerlendirmeler sonrası en iyi notları alanlar seçildi.THY Gene
21h
2
Geçici Depolama Yerleri ile ilgili UTİKAD DUYURUSU   UTİKAD’tan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili önemli açıklama… Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in ithal parsiyel konteynerlerde aksaklıklar başlattığına dair üyelerine bir açıklama yaptı. İşte UTİKAD’ın o açıklaması: “2 Aralık 2014 tarih ve 29193 sayılı Re
1d
2
Türk Hava Yolları Soçi Seferlerinde Frekans Artışı   Türk Hava Yolları Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul – Soçi (AER) – İstanbul seferlerimiz, 22 Aralık 2014 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır. Uçuş No Başlangıç Bitiş Günler Kalkış Saati Varış Saati TK295 22.12.2014 29.03.2015 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar İstanbul 00:50 03:35 Soçi TK296 22.12.2014 28.03.2015 Pazartesi, Salı,
1d
2
Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı (SHT-17.3)   Türkiye’de faaliyet gösteren Sivil Havacılık İşletmelerinin, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP) ve ekleri ile Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı’nda (SHT-17.2) belirtilen güvenlik uygulamalarını yerine getirmeleri için gerekli olan organizasyon ve personel yapılanması hakkında çalışma esaslarını belirlemek, uygulama prensiplerini ortaya koymak, uygulamalarda
1d
74
IATA Lityum Pillerle İlgili Kılavuz Hazırladı Havayolları için lityum pillerin doğru şekilde taşınması için ücretsiz çevirimiçi kılavuz hazırlandı. Ilk baskısında,  lityum pillerin güvenli  taşınması ile ilgili  havayolu operatörlerini ve yer hizmetlerini ilgilendiren önemli bilgiler içeriyor. Lityum piller kişisel elektronik cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılıyor. Lityum piller çok güvenli olmasına rağmen, yüksek enerji düzeyleri seb
1d
100+
Türk Hava Yolları’nın Günlük Operasyonu İzleyiciyle Buluşuyor. Kapılarını ilk kez National Geographic Channel kameralarına açan Türk Hava Yolları’nın günlük operasyonu izleyiciyle buluşuyor.   21 Aralık Pazar günü, saat 21:00’de Nat Geo People’da prömiyeri gerçekleşecek “INSIDE: TÜRK HAVA YOLLARI”, Ocak ayında ise National Geographic Channel ekranına taşınıyor.     National Geographic Channel’ın, Türk Hava Yolları’nın günlük işleyişini kaydettiği “Inside: Tü
2d
2
Balon Kazası Hakkında SHGM Basın Açıklaması Kapadokya Bölgesi’nde Gerçekleşen Balon Sert İniş Hakkında Basın Açıklaması Nevşehir Kapadokya bölgesinde bir Sıcak Hava Balonun sert iniş yapması nedeniyle 1 yolcu hayatını kaybetti 2 yolcu da ağır yaralandı. TC-BSD tescil işaretli Sıcak Hava Balonu 07:45 sularında Kapadokya Karadağ bölgesinde sert iniş yapması sonucunda 1 Çinli yolcu hayatını kaybetti, 2 Çinli yolcu da ağır yaralandı. Aynı
2d
2
IAG Kargo Euroconnector Hizmeti Başlattı IAG Kargo  Avrupa’da kısa mesafeli uçuş ağının dar gövdeli uçak kargo alanı kullanımını artırmak istiyor. Bu amaçla Kasım ayında yeni bir hizmet olarak Euroconnector hizmetini başlattı. Euroconnector denilen servis , IAG Kargo müşterilerine gönderilerini 24 ila 28 saat içinde  114 Avrupa noktasına ulaştırmayı vaad ediyor. Bu hizmetin yılbaşı öncesi başlatılması Noel öncesi talebin artacağı öngör
2d
64
THY Ocak-Kasım 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları           THY  Ocak-Kasım 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: * Ocak-Kasım 2013 döneminde 44,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 50,4 milyon’a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,5, dış hatlarda %13,2 oranındadır. * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2
2d
2
THY Manila Uçuşları Başlıyor Türk Hava Yolları Istanbul- Manila (MNL) seferleri haftada 3 frekans olarak planlanmış olup, 30 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Uçuş No Başlangıç Bitiş Günler Kalkış Saati Varış Saati TK084 30.Mar.15 24.Eki.15 Pazartesi,Çarşamba,Cumartesi İstanbul 01:00 18:00 Manila TK085 30.Mar.15 21.Eki.15 Pazartesi,Çarşamba,Cumartesi Manila 20:50 05:05 İstanbul TK085 24.Eki.15 24.Eki.15 Cum
2d
24
2014 Yılı Asistan-stajyer Hava Trafik Kontrolörü Atama Duyurusu…   2014 Yılı Asistan-Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı işlemleri tamamlanmış olup; Ataması yapılan adayların görev yerleri ekteki çizelge’de belirtilmiş olup adayların atanmalarına ilişkin tebligat ilgili Başmüdürlük/Müdürlüklere ve adayların e-mail adreslerine yapılmıştır.   Stajyer Hava Trafik Kontrolörü adaylarına ilişkin eğitim 29.12.2014 tarihinde başlayacak olması nedeniyle adayların anıl
2d
2
Transit Uçuşlarda Artış Eurocontrol Kasım ayı istatistilerine göre Ukrayna hava sahasının kullanılmaması sonucu komşu ülkelerin transit uçuşlarda ciddi bir artış yaşandı. 2013 yılı ile arşılaştırıldığında  Bulgaristan yüzde 40 , Türkiye yüzde 28 , Romanya yüzde 20 artış gösterdi.       2d Airportist “Güncel Havacılık Haberl… 5 Irak’ta Helikopter Düşürüldü , Uçuş Planları Değişti Irak’ta helikopter düşürüldü. Helikopt
2d
2
Malta 2013 eurocontrol   2d Airportist “Güncel Havacılık Haberl… 5 Irak’ta Helikopter Düşürüldü , Uçuş Planları Değişti Irak’ta helikopter düşürüldü. Helikopter Bağdat’ın 60km kuzeyinde düşürüldü. Ekim ayında en az iki askeri helikopter daha düşürülmüştü. Virgin Atlantic, KLM ve Air France, ABD’li taşıyıcı Delta Air Lines ve Dubai merkezli Emirates havayolları dahil olmak üzere bir çok havayolu , ticari u
2d
2
A380 teslim uçuşu , Abu Dhabi’ ye doğru yol alıyor Etihad Airways A6-APA A380 teslim uçuşu , Abu Dhabi’ ye doğru yol alıyor.   Etihad Airways A6-APA  A380 teslim uçuşu , Abu Dhabi’ ye doğru yol alıyor.     2d Airportist “Güncel Havacılık Haberl… 2 Irak’ta Helikopter Düşürüldü , Uçuş Planları Değişti Irak’ta helikopter düşürüldü. Helikopter Bağdat’ın 60km kuzeyinde düşürüldü. Ekim ayında en az iki askeri helikopter daha düşürülmüştü. Virgin Atla
2d
4
SHGM’den Ticari Hava Taşımacılığının 2. Pilot Açıklaması Kompleks Hava Araçları ile Yapılan Ticari Hava Taşımacılığı Genelgesi Yayımlanmıştır.. Ülkemizde “Tek Pilota Sertifiyeli” kompleks hava araçlarıyla Ticari Hava Taşımacılığı gerçekleştirilirken görevlendirilecek minimum kokpit ekip sayısını belirlemek amacıyla UOD – 2014/17 sayılı Genelge yayımlanmıştır   GENELGE UOD – 2014/17 Bu Genelge Ülkemizde “Tek Pilota Sertifiyeli” kompleks hava araçlarıyla
2d
2
Amerika Uçuşlarındaki Güvenlik Uygulamaları Bazı basın yayın organlarında yer alan “Bundan böyle ‘elle’ aranacağız” başlıklı habere ilişkin SHGM basın açıklaması… Bazı basın yayın organlarında; Amerika Ulaşım Güvenlik Teşkilatı (TSA) yetkililerinin ülkemizi ziyaretine atıfla “Bundan böyle ‘elle’ aranacağız” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi
5d
5
Irak’ta Helikopter Düşürüldü , Uçuş Planları Değişti Irak’ta helikopter düşürüldü. Helikopter Bağdat’ın 60km kuzeyinde düşürüldü. Ekim ayında en az iki askeri helikopter daha düşürülmüştü. Virgin Atlantic, KLM ve Air France, ABD’li taşıyıcı Delta Air Lines ve Dubai merkezli Emirates havayolları dahil olmak üzere bir çok havayolu , ticari uçuş planlarını değiştirerek Irak hava sahasını kullanmaktan kaçınacaklar.
5d
7
Belçika’da Genel Grev Uçuşları İptal Ettirdi Türk Hava Yolları, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 15 Aralık Pazartesi günü, Belçika’daki genel grev nedeniyle, Pazartesi günü yapılacak olan seferlerini iptal etti. THY’den yapılan açıklamada yolcuların, havalimanına gelmeden önce çağrı merkezleri ve internet sitesi üzerinden uçuşlarının kontrol edilmesini istedi. THY’DEN YAPILAN AÇIKLAMA; Değerli yolcularımız, Belçika’da 15 Ara
5d
2
Kars Uçuşlarına Sis Engeli ANADOLU Jet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Kars yerine Erzurum’a indi. Erzurum’dan yolcular otobüslerle Kars’a gönderildi. Kars, akşam saatlerinden itibaren yoğun sise teslim oldu. Görüş mesafesinin karayolunda yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte uçak seferleri yapılamadı. ANADOLU JET – THY 7301 Havayolu : ANADOLU JET Uçuş numarası :
6d
64
Airbus’tan Süpriz Açıklama   Airbus CFO’su Harald Wilhelm tarafından yapılan bir açıklama, ortalığı karıştırdı. Wilhelm, önlerinde iki seçenek bulunduğunu; ya A380’in yeni motorlarla üretime devam edeceğini, ya da A380 üretiminin tamamen durdurulacağını belirtti. Airbus  2018 yılında A380 superjumbo üretimini durdurabileceğini açıklamasının ardından  Fransız havacılık firması Airbus’ın  hisseleri  4.5 olarak% düştü. Bu kar
6d
64
İlk A350 Jetliner Uçağı Teslimatı Ertelendi   Qatar Airways  bu hafta sonu teslim alacağı ilk A350 Jetliner uçağının teslim organizasyonu iptal edildi. Yeni tarih 22 Aralık sonrasına kaldı. İlginç olan Airbus ve Katar Havayolları tarafından iptal nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmaması.  
6d
64
Boeing 747 Kargo Uçağı Üretiminde Vites Düşürüyor Londra’nın Flightglobal açıklamasına göre , Boeing  kargo pazarının yavaş iyileşmesi nedeniyle Eylül 2015 tarihinde başlayarak 747-8 üretim hızını düşürüyor. Yıllık B747 kargo uçağı üretim önümüzdeki Eylül ayı itibariyle  18 uçaktan 15.6 uçağa düşecek. Boeing yaptığı açıklamada aylık üretimi 1.5 uçaktan 1.3 uçağa düşürecek. Boeing bu düzenlemeyi kargo pazarında toparlanmanın beklendiği kadar sağla
6d
100+
Pegasus Hava TaşImaciliğI İş İLanlari Eğitim Destek Uzmanı PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası EKİP TAHSİS UZMAN YARDIMCISI PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası 13.12.2014 İş Analisti PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası 13.12.2014 Kıdemli Sistem Uzmanı PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası 13.12.2014 Kıdemli İş Analisti PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. İstanbul Ana
6d
2
Sabi̇Ha GöKçEn Havali̇Mani Eki̇P ArkadaşLari SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI EKİP ARKADAŞLARI İş Açıklaması PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere; Havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan müşterimizin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonunda görevlendirilecek. İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar En az ilköğretim mezunu, 20 – 50 yaş aralığında olan, Vardiyalı sistemde çalışabilecek, Bedensel i
6d
2
TüRk Hava Yollari Malta Frekans ArtişI Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul – Malta (MLA) – İstanbul seferleri, 29 Mart 2015 tarihi itibarıyla haftada 10 frekans olarak uygulanacaktır.
6d
1
TüRk Hava Yollari Herson Frekans ArtişI Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul – Kherson (KHE) –İstanbul seferleri, 29 Mart 2015 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır.
6d
1
TüRk Hava Yollari Doha Frekans ArtişI Haftada 12 frekans olarak icra edilen İstanbul – Doha (DOH) –İstanbul seferleri, 29 Mart 2015 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
6d
14
Türkmenistan Havayolları Aşkabat-Ankara tarifeli seferleri Türkmenistan Havayolları, Aşkabat-Ankara tarifeli uçak seferlerini başlatıyor. Türkmenistan Havayolları’ndan yapılan açıklamada, Aşkabat ile Ankara arasında karşılıklı seferler 16 Ocak 2015′ten itibaren başlatılacağı, uçak seferlerinin salı ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 sefer ile yapılmasının planlandığı bildirildi. Türkmenistan Havayollarının Pegasus ile işbirliği yaparak Ankara bağlantı
6d
2
THY, İtalya’ya uçuşları grev nedeniyle iptal etti Türk Hava Yolları, İtalya’daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları İtalya’da bazı havalimanlarındaki grev nedeniyle iptal ettiği seferlerini duyurdu. Resmi internet sitesinden yolcularını bilgilendiren THY, iptal edilen seferlerini açıkladı. THY’nin iptal ettiği seferler:  
6d
2
F-35′lerin bakımı Türkiye’de yapılacak ABD Savunma Bakanlığı, sesten hızlı uçan F-35′lerin bakımı için Türkiye’yi seçti. Çalışmalar 2018 itibariyle Türkiye’de başlayacak. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni kuşak savaş uçağı F-35′lerin ağır motor bakımlarının 2018′den başlayarak Türkiye’de yapılacağını açıkladı. Pentagon, F-35 uçaklarının ilk ağır bakımlarının da İtalya’da yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti. ABD Hava Kuvvetle
6d
2
Türkiye’den yapılan seyahat aramaları % 210 oranında arttı Skyscanner üzerinden akıllı telefonlar ile Türkiye’den yapılan seyahat aramaları 2013 senesine kıyasla, yüzde 210 oranında artış gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de mobil cihazların kullanımı gün geçtikçe artıyor. İnternet sitesi ile olduğu kadar mobil uygulamalarıyla da dünyada seyahat etmek isteyenlerin hayatını kolaylaştıran ve en hesaplı alternatifleri sunan Skyscanner’in Skysc
6d
19
An İtibariyle Avrupa Havalimanlarında Gecikmeler   An itibariyle Avrupa havalimalarındaki gecikmeler. İlk dört sırada İngiliz havalimaları bulunuyor. Tablomuzdan iptalleri , gecikmeleri görebilirsiniz. Uçuşların hala etkilendiği görülüyor.
6d
34
Avrupa’da havacılık için kötü bir gün Avrupa’da havacılık için kötü bir gün. Londra Hava Sahası bugün saat 18:00 de dün ve bugün İtalya’da grev İngiltere’de hava trafik sistem arızası İskandinavya’da  Fırtına. İtalya’da Genel grev ve bugün ATC’nin endüstriyel eylemi . Bugün ve dün trafik olarak karşılaştırılmıştır. İtalya’da Genel grev ve bugün ATC’nin endüstriyel eylemi . Bugün ve dün trafik olarak karşılaştırılmıştır.   21h A
6d
39
Atatürk Havalimanı Kapanmayacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 3′üncü havalimanı tamamlandıktan sonra Atatürk Havalimanı’nın çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, NTV’de katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, 3′üncü Havalimanı açıldıktan sonra Ataürk Havalimanı’nın kapanmayacağını açıkladı.Elvan, “Bi
6d
26
İngiltere Kahire Büyükelçiliğini Kapattı, Mısır Açıklama Yaptı İngiltere ve Kanada’nın güvenlik endişelerinden dolayı Kahire büyükelçiliğini kapattığı açıklandı. Mısır tarafından derhal bir açıklama yapılarak, ülkeyi ziyaret eden turistlerin güvence altında olduğu bildirildi. Mısır’ın İngiltere ve İrlanda turizm ofisi müdürü  Omayma El Husseini’nin imzalı açıklamasında, İngiltere’nin Kahire büyükelçiliğini kapatmış olmasına rağmen, bu ülkeden Mısır’a gelecek
6d
54
Libya Kara Listede Avrupa Birliği komisyonu Libya’yı güvenlik gerekçesiyle kara listeye aldı.Komisyon kendi hava sahası içerisinde uçuş engeli koyduğu ülkelerin havayollarını kara listeye almış oluyor, perşembe günü yapılan açıklama ile Libya bu ülkelerden biri oldu.  AB ulaştırma komiseri Violeta Bulc, kararlarına temel olarak, Libya Sivil Havacılık kurumunun “uluslararası yükümlülükleri” yerine getirmede yetersiz
7d
2
15 Aralık’ta Grev Nedeniyle Ciddi Aksamalar 15 Aralık’ta Grev Nedeniyle Ciddi Aksamalar Brüksel Havaalanında 15 Aralık  grevi nedeniyle  ciddi aksamalar bekliyor. Belçika’da bölgesel olarak gerçekleşecek olan ulusal sanayi eylemleri kapsamında ,8 Aralık Pazartesi yapılan grevin devamı niteliğinde olan 15 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşecek grev sebebiyle ciddi aksamalar bekleniyor. Şimdiye kadar 200 den fazla uçuş iptal edildi. Yolcuların
7d
2
Si̇S Engeli̇ Gaziantep havaalaninda sis nedeniyle inis yapilamadigindan Adana ya yonlendiriliyor. Turk Hava Yollari Gaziantep- IST Sabiha Gokcen seferini sis nedeniyle iptal etti. Pegasus Havayollarının Antep uçuşu da iptaloldu.     2h Airportist “Güncel 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here