Home Havacılık FLY Service lisanslarını geri alarak faaliyetlerine davam edecek

FLY Service lisanslarını geri alarak faaliyetlerine davam edecek

0
58 / 100

İşte İtirazın tamamı;

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirket tarafından, sahip olduğu CDIŞ.195 numaralı Temsil Hizmeti Çalışma Ruhsatı ile Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanında geçerli CDIŞ.105 numaralı Gözetim ve Yönetim Hizmeti ruhsatlarının Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 22/i maddesi uyarınca; Antalya Havalimanında geçerli CDIŞ.264 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Gaziantep Havalimanında geçerli CDIŞ. 265 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Kayseri Havalimanında geçerli CDIŞ.266 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Samsun Çarşamba Havalimanında geçerli CDIŞ.267 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/(ı) maddesi uyarıncaiptaline ilişkin 09/09/2021 tarih ve E.67414 sayılı İşletme Dairesi Başkanlığı işlemi ile tebliğ edilen 09/09/2021 tarih ve E.67101 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce verilen 07/10/2021 gün ve E:2021/1809 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek işingereği görüşüldü:

Dava; davacı şirket tarafından,sahip olduğu CDIŞ.195 numaralı Temsil Hizmeti Çalışma Ruhsatı ileTekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanında geçerli CDIŞ.105 numaralı Gözetim ve Yönetim Hizmeti ruhsatlarının Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 22/i maddesi uyarınca; Antalya Havalimanında geçerli CDIŞ.264 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Gaziantep Havalimanında geçerli CDIŞ. 265 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Kayseri Havalimanında geçerli CDIŞ.266 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının, Samsun Çarşamba Havalimanında geçerli CDIŞ.267 numaralı Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatının Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/(ı) maddesi uyarıncaiptaline ilişkin 09/09/2021 tarih ve E.67414 sayılı İşletme Dairesi Başkanlığı işlemi ile tebliğ edilen 09/09/2021 tarih ve E.67101 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2.maddesinde; “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Hizmet birimlerinin görevleri” başlıklı 441. maddesinin 1 fıkrasının Hava Alanları Daire Başkanlığı’nın görevlerini belirleyen (d) bendinde. “…6)Havaalanlarında görev alacak hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak; hava alanları hizmetlerinin ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak veya aldırmak, bu önlemlerin uygulanmasını denetlemek ve takip etmek…” hükmü, Havalimanları yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle ilgili yetkilendirme ve denetleme esasları ile yer hizmetlerine ilişkin ücretleri belirlemek amacıyla hazırlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)“nin “Sorumluluk” başlıklı 6.maddesinin 1.fıkrasında “Bu Yönetmelikte yer: alan: hükümleri yerine getirmekten havalimanı işletmecileri; yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları sorumludur.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma ruhsatı” başlıklı -13.maddesinin 3.fıkraşında “DHMİ tarafından işletilen havaalanlarında. çalışma ruhsatı geçerlilik süresi – içerisinde – ruhsatın: iptalinin istenmesi/gerekmesi halinde, DHMİ tarafından çalışma ruhsatı iptal edilerek Genel Müdürlüğe bilgi verilir.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Genel Esaslar” başlıklı 18.maddesinde “(17) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki esaslara uymak zorundadırlar: ;…3) …2) Temsil ile gözetim ve yönetim hizmetlerini veren yer hizmetleri kuruluşu standart yer hizmetleri anlaşmasına bağlı olarak havâ taşıyıcısının faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak. gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktan ve sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.” hükmü, Ayni Yönetmeliğin “Yükümlülükler” başlıklı 19.maddesinin 1.fıkrasında “Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler: a)Bu Yönetmelik no hükümlerinin uygulanmasını ve hizmetlerin düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak” hükmü,

“Aynı Yönetmeliğin “İdari yaptırımlar” başlıklı 22.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde “Yer: hizmeti veren kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi kapsamında idari yaptırımlar uygulanır veya ruhsat iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince; havalimanı işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcılarının mevzuat ile kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekten sorumlu olduğu, yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından havalimanı işletmecisinin davalı idareye karşı sorumlu bulundukları anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin tüm sivil trafiğe açık havalimanları için “temsil hizmeti” ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’nda “gözetim ve yönetim hizmeti” yapmak üzere C Grubu Dış Hat Çalışma Ruhsatına sahip olup, Standart Yer Hizmetleri Anlaşması kapsamında Jordan Aviation hava taşıyıcısına söz konusu hizmetleri verdiği, Amman/Ürdün Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan hareket eden Jordan Aviation’a ait IY-IAY tescil işaretli B737-300 tipi hava aracının, 23 Şubat 2021 tarihinde Tekirdağ “Çorlu Atatürk Havaalanına iniş yaptığı ve 26 Temmuz 2021 tarihinde bahse konu havaalanından. Dubai Havaalanına gitmek üzere uçuş izni almasına rağmen; Jordan Aviation şirketi tarafından davalı idareye iletilen 28 Temmuz 2021 tarihli yazı ile bahse konu hava aracının kalkış tarihinde halen kendi tescillerinde olduğu, haberleri ve olurları olmadan ve geçerliliğini yitirmiş uçuşa elverişlilik belgesi ile İran Ahvaz kentine uçurulduğu iddia edildiği, yapılan incelemede davacı şirket tarafından JY-JAY tescil numaralı hava aracı için 22/07/2021 tarihinde yapılan uçuş başvurusunda sunulan uçuşa elverişlilik belgesinin gerçek olmadığı bilgisine ulaşıldığı, bunun üzerine dava konusu işlem ile, davalı Genel Müdürlüğün 09.09.2021 tarihli ve 67414 sayılı yazısı (EK:11) ile davacı şirketin sahip olduğu tüm sivil trafiğe açık tüm havalimanlarında geçerli CDIŞ.195 no’lu Temsil Hizmeti Çalışma Ruhsatı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’nda geçerli CDIŞ.105 no’lu Gözetim ve Yönetim Hizmeti Çalışma Ruhsatı ile; anilan ruhsatların iptalini müteakip, SHY 22 Yönetmeliğinin 7. maddesinin (1)bendinde yer alan “Uçuş operasyon. hizmeti için C grubu çalışma ruhsatı alacak olan kuruluşların, temsil hizmeti çalışma. ruhsatına ve Atatürk, An talya, Esenboğa, Adnan Menderes, MilasBodrum; Dalaman, Sabiha Gökçen Havalimanlarından en az beşinde gözetim ve yönetim hizmeti çalışma ruhsatına sahip olması gerekmektedir. Uçuş operasyon hizmeti vermek isteyen A veya C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar Atatürk ve Antalya Havalimanları ile sivil hava, trafiğine açık en az üç uluslararası havalimanı olmak üzere toplam en az beş havalimanında uçuş operasyon hizmeti çalışma ruhsatı alması zorunludur.” hükmü gereği davacı şirket tarafından bu şartlar sağlanamadığından Antalya Havalimanında geçerli. CDIŞ.264 no’lu, Gaziantep Havalimanında geçerli CDIŞ.265 no’lu, Kayseri Havalimanında geçerli CDIŞ.266 no’lu, Samsun Çarşamba Havalimanında- geçerli CDIŞ.267 no’lu ve “ İstanbul Havalimanında geçerli CDIŞ.446 no’lu Uçuş Operasyon Hizmeti Çalışma Ruhsatlarinın da iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmanın da mevcut olduğu bilgisi dosyada mevcuttur.

Davalı idarece işlemin dayanağı olarak gösterilen yönetmelik maddesinde yer hizmeti veren kuruluşun bu yönetmelik hükmüne aykırı davrandığının tespiti halinde 2920 sayılı Kanun’un 143.maddesi kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı veya ruhsatın iptal edileceği belirtilmiştir.

Maddi olayın gerçekleşme şekli itibariyle davacı şirket ile davalı idare arasında gerçek olmadığı iddia edilen bir belge üzerinden uyuşmazlığın konumlandırıldığı, davacı şirket tarafından bu belgenin kendilerine dava dışı şirket tarafından verildiğini, gerçek olmadığını bilmedikleri yolunda iddiaları bulunduğu görülmüştür.

Ruhsat iptali gibi ağır bir yaptırımın uygulanması için maddi olayın her yönüyle tartışmaya açık olmayacak şekilde ortaya konulmasının esas olduğu açıktır. Öte yandan bir belgenin gerçek olup olmadığının tespiti de esas olarak bir yargı kararıyla ortaya çıkabilecektir.

Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı maddi olayın ana unsurlarının, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma ile ortaya konulacağı açık olduğundan bu yönde verilmiş bir karar olmaksızın ve davacıya atfedilen eylem ile ilgili tüm deliller toplanarak inceleme veya soruşturma yapılmak suretiyle düzenlenecek raporda getirilen teklif doğrultusunda davacı şirketinde savunması alınarak davacı şirket hakkında işlem tesisi gerekmekte iken bu yapılmaksızın doğrudan davacı şirketin ruhsatlarının iptali yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacı şirketin çalışma hürriyeti engelleneceğinden telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının KABULÜNE, yürütmenin durdurulması isteminin reddine yönelik olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce verilen 07/10/2021 gün ve E:2021/1809 sayılıkararın KALDIRILMASINA; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca, 21/10/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

FLY Service CEO ve Genel Müdürü Gökhan Sarıgöl’den Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere yaklaşık 2 ay önce Temsil Lisansımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü isteğiyle Devlet Hava Meydanları tarafından 09 Eylül 2021 itibariyle tek taraflı olarak iptal edilmiştir.

2 ay süren zorlu hukuk mücadelemiz sonucu ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 10. İDARİ DAVA DAİRESİ itirazımızı haklı bulmuş ve yürütmeyi durdurma kararı 21 Ekim 2021’den itibaren geçerli olmak üzere verilmiştir.

26 yıldır Türk Sivil Havacılığında en çok havayolunu temsil eden, ülkemize bir çok havayolunun sefer yapmasını teşvik eden ve çalıştığı partnerlerine hiçbir borcu olmayan, bünyesinde 100’e yakın personeli olan şirketimiz 2 ay boyunca zorlu bir dönem geçirmiştir. Yılmadan mücadelemizi hukuki olarak devam ettirdik.

Yürütmeyi durdurma kararı ile 09 Eylül 2021 tarihinde iptal edilen ruhsatlarımız 21 Ekim 2021 itibari ile şirketimize geri dönecektir. İlgili karar avukatlarımız ve ilgili mahkeme tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bugün itibari ile tebliğ edilmiştir. Şirketimiz devam eden dava süresince gerekli bilgi ve belgeler ile hukuk mücadelesini sürdürecek, ülkemizin ulaştırma alanında en önemli kurumları olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bundan sonraki çalışmalarımızda ilgili her türlü kanun ve kurala uygun olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Her iki kuruma saygımız sonsuz olup, kendilerine desteğimiz devam edecektir. 2 Aylık süreç içerisinde yaşadığımız zorluklar bize yeni bir Fly Service yaratmamızın kaçınılmaz olduğunu hatırlatmıştır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarına saygımız sonsuz olup kendileri ile hiçbir problemimiz bulunmamaktadır. Onların desteği ve yardımları olmasaydı Fly Service’in 26 yıldır hizmet vermesi mümkün olamayacaktı.

Bu zorlu dönemde desteklerini esirgemeyen isimleri buraya sığamayacak kadar çok tüm yakınlarımıza teşekkür eder, ancak bunu fırsat bilip çalıştığımız havayollarına hiçbir ticari ahlak gözetmeksizin şirketimiz hakkında yalan yanlış mesnetsiz bilgi veren temsilci firmalara da kanuni ve ticari olarak gerekli cevapları bu yeni dönemde vereceğiz. Hiçbir firma ile bir alıp veremediğimiz yoktur. Ancak etik dışı bilgi ve belge kullanıp şirketimizi zor durumda bırakan firmalar hakkında maddi ve manevi tazminat haklarımız saklıdır.

  Türk Sivil Havacılığını bir adım öteye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi tüm paydaşlarımıza bildiririz.

Saygılarımızla

Gökhan SARIGÖL

Fly Service

CEO & Genel Müdür

FLY Service lisanslarını geri alarak faaliyetlerine davam edecek 2

Exit mobile version